Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

1992.gada 5.-6. martā Dānijas ārlietu ministra organizētā konferencē tika pieņemta Kopenhāgenas deklarācija, ar kuru tika izveidota Baltijas jūras valstu padome (turpmāk – Padome) – vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums. Padomi veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievijas Federācija), kā arī Eiropas Komisija. Padome identificē politiskos mērķus, izstrādā rīcības plānus, ierosina un īsteno reģionam nozīmīgus stratēģiskus projektus jomās, kuras 2008.gada jūnijā Rīgā pieņemtajā Padomes Reformas deklarācijā izvirzītas par piecām ilgtermiņa prioritātēm (izglītība un kultūra; enerģētika; vide; ekonomiskā attīstība; sabiedrības drošība un humānā dimensija), kā arī kalpo par forumu viedokļu un ideju apmaiņai reģionam aktuālos jautājumos. 2014.gada 20.jūnijā ar Padomes lēmumu noteiktas trīs ilgtermiņa prioritātes – ilgtspējīgs reģions, pārticis reģions, drošs un aizsargāts reģions.

2006.gada 7. – 8.novembra Padomes Vecāko amatpersonu komitejas sanāksmē Kalmārā, Zviedrijā, tika pieņemts lēmums izveidot Padomes Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (turpmāk – CBSS TF-THB), kuras darbība vērsta uz centieniem apkarot cilvēku tirdzniecību, jo īpaši pieaugušo personu tirdzniecību.

Lai nodrošinātu CBSS TF-THB turpmāku darbību, 2011.gada 21.septembra Padomes Vecāko amatpersonu komitejas sanāksmē Berlīnē, Vācijā, tika izskatīts jautājums par Padomes dalībvalstu iemaksām CBSS TF-THB budžetā.

Ar Ministru kabineta 2011.gada 15.decembra rīkojumu Nr.657 “Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā” tika atbalstīta Latvijas dalība darba grupā, lai nodrošinātu Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF - THB) un iespēju gūt tās atbalstu Latvijas interešu projektiem. Ar rīkojumu noteikts, ka Iekšlietu ministrija nodrošina eksperta dalību darba grupā un no budžeta līdzekļiem veic iemaksas darba grupas budžetā attiecīgajam saimnieciskajam gadam noteiktajā apmērā.

Latvija CBSS TF-THB darbojas kopš tās dibināšanas, un Latviju tajā pārstāv Iekšlietu ministrijas deleģēts pārstāvis.

Darba grupas darbības ietvaros ir īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kuros piedalījušās Latvijas institūcijas un nevalstiskās organizācijas:

- projekts DEFLECT (Data and Education on Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking) – uzlabot dalībvalstu un to kompetento iestāžu un nevalstisko organizāciju spējas darboties pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā un apkopot salīdzināmus datus.

- projekts “ADSTRINGO – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches” – novērst cilvēku tirdzniecību piespiedu darba nolūkā, stiprinot nacionālās un reģionālās partnerības un uzlabojot izpratni par mehānismiem, kas veicina migrantu darbaspēka ekspluatāciju reģionā.

- projekts “Konsulāro amatpersonu izglītošana”.

- projekts “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) – stiprināt pašvaldību kapacitāti un lomu atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām desmit Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā.

- projekts “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” (STROM II) – stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot STROM projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļ-rietumu reģionā.

CBSS TF-THB īstenotie projekti veicina pieredzes un informācijas apmaiņu starp tajos iesaistītajām valstīm, cilvēku tirdzniecības tendenču, to ietekmes izpēti reģionālā līmenī un par cilvēku tirdzniecību apkarošanu un novēršanu kompetento iestāžu un par cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību atbildīgo iestāžu darba kvalitātes pilnveidošanu. CBSS TF-THB īstenotie projekti nodrošina zināšanu un pieredzes apmaiņas iespējas Latvijas speciālistiem, kuri nodrošina attiecīgo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības, sabiedrības informēšanu un izglītošanu, cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību. Vienlaikus šie projekti paplašina politikas plānošanā iesaistīto institūciju zināšanas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību reģionā un veicina aktīvāku dalībvalstu speciālistu sadarbību.

 

Informācija sagatavota un publicēta 04.09.2018.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā