Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana

18.10.2018.

Šā gada 15.oktobrī Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā Ģenerālpolicijas inspektorāts organizēja starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) noslēguma sanāksmi.

Sanāksmes laikā tika sniegts pārskats par projektā sasniegtajiem rezultātiem, lai uzlabotu Moldovas institucionālo ietvaru valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai plānošanā un īstenošanā, iedrošinātu nevalstisko organizāciju un netradicionālu sadarbības partneru iesaistīšanu atbalsta, palīdzības un aizsardzības pasākumu cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanā. Projekta mērķis bija arī stiprināt Moldovas kompetento institūciju spējas cilvēku tirdzniecības identificēšanā, noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, un starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Moldovas Iekšlietu ministrijas Valsts sekretārs Mihajs Beregojs (Mihai Beregoi) uzsvēra projekta nozīmīgumu, īpaši tiesībsargājošo iestāžu spēju stiprināšanu. Viņš atzīmēja, ka projekta īstenošanas laikā Moldovas centieni apkarot cilvēku tirdzniecības ASV Valsts departamenta 2018.gada ziņojumā par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (US TIP Report 2018) bija novērtēti no Tier 2 Watch list uz pakāpē augstāku līmeni Tier 2, kas liecina par valdības progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Tādējādi projekta rekomendācijas ir ļoti svarīgas, lai turpinātu cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas aktivitāšu Moldovā pilnveidošanu.

Ģenerālpolicijas priekšnieks Aleksandru Pinzaru (Alexandru Pinzaru) pauda savu pateicību apvienotajai projekta komandai – kolēģiem no Moldovas, Lietuvas un Latvijas, kura nodrošināja šī īstermiņa, bet ļoti ambiciozā projekta īstenošanu, lai atbalstītu Moldovas cilvēku tirdzniecības novēršanas politiku, cilvēku tirdzniecības novēršanu un cīņu pret to, un starptautisko sadarbību.

“Spēju apvienošana cīņā pret cilvēku tirdzniecību ir viena no galvenajām Policijas attīstības stratēģijas 2016. – 2018.gadam prioritāte. Šis projekts palīdzēja iepazīties ar citu valstu labo praksi, un ekspertu izstrādātās rekomendācijas būs solis šajā virzienā”, norādīja A.Pinzaru.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Lietuvas iekšlietu ministra vietnieks Česlovas Mulma uzsvēra, ka “cilvēku tirdzniecības apkarošana ir nacionāla, starptautiska un Eiropas Savienības prioritāte. Valstu publiskā sektora institūcijām, pašvaldību administrācijām, starptautiskām un nevalstiskām organizācijām un civilai sabiedrībai ir jāstrādā kopā, lai apkarotu šo fenomenu, jo, cīnoties pa vienam, šis izaicinājums ir nepārvarams.

Eiropas Savienības delegācijas Moldovā pārstāvis Stīvens Daniels (Steven Daniels) norādīja, ka Eiropas Savienības dialogs ar Moldovas institūcijām tiks turpināts, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību. Uzrunā viņš apsveica Lietuvu un Latviju par veiksmīgu projekta īstenošanu, kurā aktīvi tika iesaistītas valsts institūcijas, civilā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas. Projekta īstenošanu atbalstīja Mobilitātes partnerības atbalsta fonds, un šis projekts tiks izmantots kā atsauces projekts, lai turpinātu šādu projektu finansēšanas pieeju Moldovā.

Projekts sastāvēja no četrām komponentēm:

I “Atbalstīt Moldovas nacionālās institucionālās sistēmas uzlabošanu, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību, efektīvi īstenotu valsts Stratēģiju cilvēku tirdzniecības novēršanai un tās Rīcības plānu”;

II “Atbalstīt sadarbības ar NVO un netradicionāliem sadarbības partneriem, kas nodrošina atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem, uzlabošanu”;

III “Izpētes vizītes ES dalībvalstīs par starpinstitūciju sadarbību un partnerību ar civilo sabiedrību un netradicionāliem partneriem”; 

IV “Atbalstīt spēju stiprināšanu upuru identificēšanas, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, kā arī starptautiskās sadarbības rīcībā pret cilvēku tirdzniecību jomā”.

Īpaši izvēlēti ziņotāji sniedza īsu pārskatu par paveikto, galvenajiem secinājumiem un rekomendācijām katrā projekta komponentē. 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija projektā nodrošināja partnerību, īpaši atbalstot projekta aktivitāšu īstenošanu divās komponentēs: Nacionālā koordinatore Lāsma Stabiņa veica Moldovas politikas plānošanas dokumenta cilvēku tirdzniecības novēršanai izvērtēšanu (pirmā komponente), un Valsts policijas Cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļas galvenais inspektors Andris Bidzāns mācībās Moldovas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām (ceturtā komponente) dalījās ar pieredzi, zināšanām un Latvijas labo praksi pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā un starptautiskās sadarbības īstenošanā kopējo izmeklēšanas grupu (JIT) ietvaros.

Projekta vadītājs Moldovā Vladimirs Negura informēja, ka projekts tika īstenots astoņus mēnešus, un tā laikā tika nodrošināts spēcīgs starptautiskais aspekts, iesaistot projekta partnervalstis – Lietuvu, Latviju, Moldovu, kā arī Itāliju, Portugāli, Nīderlandi, Apvienoto Karalisti, Dāniju, Kipru un Amerikas Savienotās Valstis.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

Fotogalerija skatāma ŠEIT >>


Pieredzes un labās prakses apmaiņa par valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai plānošanu un starpinstitūciju sadarbību tās efektīvai īstenošanai

11.06.2018.

Īstenojot starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) pirmo komponenti, kuras mērķis ir atbalstīt Moldovas nacionālā institucionālā ietvara pilnveidošanu, lai efektīvi vērstos pret cilvēku tirdzniecību, šā gada 4. – 5.jūnijā Kišiņevā, Galvenās policijas inspektorāta telpās pulcējās valsts institūciju, tiesībsargājošo iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas iesaistīti cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā Moldovas Republikā. Projekta aktivitātes ietvaros Moldovas nacionālo institūciju pārstāvji uzklausīja starptautisko ekspertu informāciju par pieredzi un labās prakses piemēriem cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanā un starpinstitūciju sadarbības īstenošanā, kā arī aktīvi iesaistījās diskusijās par turpmāko virzību šo jomu pilnveidošanā Moldovā.

Divu dienu mācību laikā tika piedāvātas vairākas tematiskās sesijas, kas sastāvēja no prezentācijām un diskusijām, klātesošajiem piedaloties praktiskās pieredzes apmaiņā un ieklausoties starptautisko speciālistu ieteikumos:

* Metodika sinerģijas veidošanai starp cilvēku tirdzniecības apkarošanas partneriem: cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošana un organizatoriskās struktūras, kas tiek izmantotas politikas īstenošanai; diskusija par Moldovas starpinstitūciju sinerģijas stāvokli, īstenojot valsts politiku cilvēku tirdzniecības apkarošanai. Sesiju vadīja Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

* Moldovas un ES dalībvalstu/starptautiskās pieredzes un labākās prakses attiecībā uz iestāžu sadarbību un valsts politikas plānošanu cīņai pret cilvēku tirdzniecību:

- cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu koordinācijas mehānisms, kas nodrošina labvēlīgu mijiedarbību šajā jomā; diskusijas par partnerības metodēm cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Sesiju vadīja Apvienotās Karalistes Neatkarīgā komisāra cīņai pret verdzību (Independent Anti-Slavery Commissioner) biroja pārstāvis Ian Sweet (Ijans Svīts);

- uz (izlūkošanas) informāciju balstīta policijas uzraudzība, uz pierādījumiem balstītas datu un analīzes nozīme; diskusija par informācijas apmaiņu starp galvenajiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas sadarbības partneriem un informācijas apmaiņas menedžmentu. Sesiju vadīja Dr PhD Jorn van Rij (Jorns van Rījž), vecākais lektors kriminoloģijā, Inhollandas Lietišķo zinātņu universitāte Nīderlandē.

* Moldovas turpmākā virzība attiecībā uz starpinstitūciju sadarbību un politikas plānošanu pret cilvēku tirdzniecību un mūsdienu verdzību:

- ietvara labākas sadarbības starp tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts institūcijām un NVO, kuras īsteno cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģiju, veidošana;

- sadarbības mehānisma visos līmeņos – gan vertikālā, gan horizontālā – īstenošana starp tiesībaizsardzības iestādēm, kas novērš un apkaro noziegumus, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, un aizsargā cilvēku tirdzniecības upurus.

Mācības tika pabeigtas, kopīgi ekspertiem un dalībniekiem apspriežot ieteikumus valsts institucionālās sistēmas pilnveidošanai un cilvēku tirdzniecības apkarošanas politikas plānošanas un īstenošanas veicināšanai un atbalstīšanai.

Šīs projekta aktivitātes un diskusiju īstenošanu atbalstīja Alvydas Šakočius, Lietuvas Republikas iekšlietu ministra padomnieks, Projekta komponentes vadītājs un Ana Revenco, La Strada vadītāja, Moldovas eksperte cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumos.

 

Projekta vadošais partneris: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekta partneri: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

Fotogalerija skatāma ŠEIT>>


Projekta aktivitāte "Esošā cilvēku tirdzniecības novēršanas institucionālā ietvara un politikas plānošanas izvērtēšana"

03.05.2018.

Īstenojot kopīgo - Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas - starptautisko projektu “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003), 2018.gada 23. - 27.aprīlim Kišiņevā, Moldovā notika Moldovas Republikas esošā cilvēku tirdzniecības novēršanas institucionālā ietvara un politikas plānošanas izvērtēšana.

Izvērtējumu veica starptautisku ekspertu komanda, kuru pārstāvēja:

- Alvydas ŠakočiusLietuvas Republikas iekšlietu ministra padomnieks, Projekta komponentes vadītājs,

Ian Sweet (Ijans Svīts), Apvienotās Karalistes Neatkarīgā komisāra cīņai pret verdzību (Independent Anti-Slavery Commissioner) biroja pārstāvis;

Dr PhD Jorn van Rij (Jorns van Rījž), vecākais lektors kriminoloģijā, Inhollandas Lietišķo zinātņu universitāte Nīderlandē;

Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

 

Novērtēšanas vizītes ietvaros bija organizētas sanāksmes, nodrošinātas prezentācijas un diskusijas ar dažādu iestāžu pārstāvjiem, kam ir svarīga loma, uzdevumi un pienākumi, īstenojot Moldovas Nacionālo stratēģiju cilvēku tirdzniecības novēršanai 2018. - 2023.gadam: Policijas ģenerālinspektorāts, Cilvēku tirdzniecības apkarošanas centrs, Robežpolicijas inspektorāts, Kriminālvajāšanas departaments, Ģenerālprokuratūra, Migrācijas un patvēruma birojs, Speciālā prokuratūra organizētās noziedzības in citu noziegumu apkarošanai.

Ekspertus novērtēšanas vizītes laikā atbalstīja un pavadīja Ana Revenco, La Strada, Grigore Moga un Elena Gherta no Policijas ģenerālinspektorāta, kā arī Projekta vadītājs Moldovā Vladimir Negura.

Projekta vadošais partneris: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekta partneri: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

 

Lietuva un Latvija sniegs atbalstu Moldovai cīņā pret cilvēku tirdzniecību

23.03.2018.

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vadībā, sadarbojoties ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Moldovas Republikas Iekšlietu ministriju, uzsākta starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) īstenošana.

2018.gada 23.martā Kišiņevā, Moldovā, notika projekta uzsākšanas sanāksme, kurā tika apspriesta un saskaņota projekta īstenošanas gaita.

Sanāksme iezīmēja projekta īstenošanas uzsākšanu, kura mērķis ir atbalstīt Moldovas nacionālā institucionālā ietvara pilnveidošanu, cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas politikas plānošanu un īstenošanu, veicinot nevalstisko organizāciju un netradicionālo sadarbības partneru iesaistīšanos, lai nodrošinātu palīdzību, atbalstu un aizsardzības pasākumus cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, kā arī atbalstīt kompetento Moldovas iestāžu kapacitātes stiprināšanu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, un starptautiskās sadarbības jomā.

Projekta aktivitātes īsteno Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Moldovas Republikas Iekšlietu ministriju.

Moldovas Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Beregoijs uzsvēra, ka šis projekts Moldovai ir ļoti aktuāls, jo Moldovas Republikas valdība šonedēļ ir apstiprinājusi Nacionālo stratēģiju cīņai pret cilvēku tirdzniecību 2018.-2023.gadam un Rīcības plānu Nacionālās stratēģijas īstenošanai 2018.-2020.gadam.

Savas uzrunas laikā Valsts policijas inspektorāta vadītājs Alexandru Pinzari uzsvēra, ka cilvēku tirdzniecības apkarošanas spēju nostiprināšana ir policijas attīstības stratēģijas 2016-2020.gadam galvenā prioritāte.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā divdesmit dalībnieki, tostarp Eiropas Savienības delegācija Moldovā, Moldovas valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas cilvēku tirdzniecības novēršanas un upuru aizsardzības jomā.

Tikšanās laikā tika apspriesta un saskaņota projekta īstenošanas gaita, un projekta partneri vienojās par ciešas sadarbības un koordinācijas nozīmi visā projekta īstenošanas posmā. Lietuva, Latvija un Moldova īsumā informēja par situāciju savās valstīs cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī par izaicinājumiem, pie kuriem darbs ir jāturpina.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

 

Projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” virsmērķis ir apkopot Eiropas Savienības un starptautiskos standartus un prakses, lai atbalstītu Moldovas atbildīgo iestāžu spēju stiprināšanu cilvēku tirdzniecības apkarošanā un noziedzīgo tīklu neitralizēšanā, kā arī efektīvas tiesībsargājošo iestāžu sadarbības un upuru aizsardzības nodrošināšanā.

Sagaidāms, ka projekta rezultātā tiks nodrošināta:

- Moldovas nacionālās starpinstitūciju sadarbības pilnveidošana, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību, valsts politikas plānošana, īpaši attiecībā uz Nacionālā plāna cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai īstenošanu;

- sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām un netradicionāliem sadarbības partneriem pilnveidošana, lai nodrošinātu atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem;

- cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas, cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, kā arī starptautiskās sadarbības cīņā pret cilvēku tirdzniecību spēju stiprināšana.

Partnerība šajā projektā nodrošinās informācijas apmaiņu par starpinstitūciju sadarbību un cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanu projekta partnervalstīs, kas ir iespēja Latvijas Iekšlietu ministrijai ne tikai prezentēt Latvijas pieredzi, zināšanas un labo praksi, bet arī iegūt idejas cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanas un īstenošanas pilnveidošanai. Plānotais intensīvais darbs projektā, sadarbība un komunikācija ar Moldovas projekta partneri nodrošinās neatsveramas zināšanas un izpratni par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas situāciju ārpus Eiropas Savienības un Moldovas iestāžu darbu, risinot cilvēku tirdzniecības gadījumus. Vienlaikus, apzinoties, ka līdz ar darbaspēka trūkumu Latvijā, pastāv iespējas, ka darba meklējumos ieradīsies arvien vairāk potenciālo darba ņēmēju no Moldovas, kuri var nonākt Latvijā cilvēku tirdzniecības ceļā vai tikt pakļauti cilvēku tirdzniecībai pēc ierašanās Latvijā, un ņemot vērā, ka Latvijas iestādēm nav praktisko zināšanu un pieredzes darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem no trešajām valstīm, dalība šajā projektā nodrošinās ne tikai divpusējās sadarbības un komunikācijas veidošanu, bet arī dos iespēju veidot praktisku sadarbības mehānismu ar Moldovu potenciālu cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanai.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā