Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību stājās spēkā 2008.gada 1.februārī.

Konvencijas mērķi ir:

- novērst cilvēku tirdzniecību;

- aizsargāt cilvēku tirdzniecības upuru tiesības;

- saukt pie atbildības vainīgos;

- sekmēt darba koordinēšanu nacionālā līmenī, kā arī starptautisko sadarbību.

Konvencijas nozīmīgākā pievienotā vērtība ir koncentrēšanās uz cilvēktiesībām un cietušo aizsardzību. Konvencijā cilvēku tirdzniecība ir definēta kā cilvēktiesību pārkāpums un noziedzīgs nodarījums pret cilvēka cieņu un integritāti. Ncionālās varas iestādes ir atbildīgas par nepieciešamo darbību veikšanu, lai novērstu cilvēku tirdzniecību, aizsargātu tās upurus un efektīvi izmeklētu cilvēku tirdzniecības gadījumus.

Ar likumu "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību" 2008.gada 24.janvārī tika apstiprināta un pieņemta Konvencija Latvijā. Likums stājās spēkā 2008.gada 13.februārī. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 23 (3807), 12.02.2008., "Ziņotājs", 5, 13.03.2008.  

Saskaņā ar likuma 3.pantu Iekšlietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

Atbilstoši Konvencijas VII sadaļas – Uzraudzības mehānisms nosacījumiem 2011.gadā tika uzsākta novērtēšanas procedūra par Konvencijas īstenošanu Latvijā.

- Iekšlietu ministrija sadarbībā ar kompetentajām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un NVO sagatavoja atbildes uz GRETA (Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību) anketu par Konvencijas prasību piemērošanu Latvijā, kas tika iesniegtas 2012.gada 3.septembrī. Latvijas sniegtās atbildes pieejamas angļu valodā Eiropas Padomes interneta vietnē www.coe.int (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/Country_Reports_en.asp#TopOfPage).

- Konvencijas īstenošanas novērtēšanas vizīte: Laika posmā no 2012.gada 14.februāra līdz 2012.gada 17.februārim Latvijā uzturējās GRETA un Konvencijas Sekretariāta pārstāvji, lai tiktos ar kompetento valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

- Eiropas Padomes novērtēšanas ziņojumu par Konvecijas īstenošanu Latvijā publicēja 2013.gada 31.janvārī. Ziņojums pieejams Eiropas Padomes mājas lapā angļu un franču valodās.

- Konvencijas Pušu komitejas rekomendācijas Latvijai Konvencijas prasību īstenošanai tika publicētas 2013.gada 15.februārī. Rekomendācijas pieejamas Eiropas Padomes mājas lapā angļu un franču valodās.

         

         LV  sniegtās atbildes          GRETA ziņojums par Konvencijas īstenošanu LV     Pušu komitejas rekomendācijas LV                                              

Līdz 2015.gada 15.februārim Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un NVO jāsagatavo un jāiesniedz starpposma ziņojums par konvencijas Pušu komitejas rekomendāciju Latvijai izpildi.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā