Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību stājās spēkā 2008.gada 1.februārī.

Konvencijas mērķi ir:

- novērst cilvēku tirdzniecību;

- aizsargāt cilvēku tirdzniecības upuru tiesības;

- saukt pie atbildības vainīgos;

- sekmēt darba koordinēšanu nacionālā līmenī, kā arī starptautisko sadarbību.

Konvencijas nozīmīgākā pievienotā vērtība ir koncentrēšanās uz cilvēktiesībām un cietušo aizsardzību. Konvencijā cilvēku tirdzniecība ir definēta kā cilvēktiesību pārkāpums un noziedzīgs nodarījums pret cilvēka cieņu un integritāti. Nacionālās varas iestādes ir atbildīgas par nepieciešamo darbību veikšanu, lai novērstu cilvēku tirdzniecību, aizsargātu tās upurus un efektīvi izmeklētu cilvēku tirdzniecības gadījumus.

Ar likumu "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību" 2008.gada 24.janvārī tika apstiprināta un pieņemta Konvencija Latvijā. Likums stājās spēkā 2008.gada 13.februārī. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 23 (3807), 12.02.2008., "Ziņotājs", 5, 13.03.2008.  

Saskaņā ar likuma 3.pantu Iekšlietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

Atbilstoši Konvencijas VII sadaļas – "Uzraudzības mehānisms" nosacījumiem 2011.gadā tika uzsākta pirmās kārtas novērtēšanas procedūra par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā.

- Iekšlietu ministrija sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un NVO sagatavoja atbildes uz GRETA (Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību) anketu par Konvencijas prasību piemērošanu Latvijā, kas tika iesniegtas 2012.gada 3.septembrī. Dokuments pieejams tikai angļu valodā: 

Reply to the Questionnaire from Latvia (dokuments publicēts vietnē www.coe.int 09.03.2012.)

- Konvencijas īstenošanas novērtēšanas vizīte: Laika posmā no 2012.gada 14.februāra līdz 2012.gada 17.februārim Latvijā uzturējās GRETA un Konvencijas Sekretariāta pārstāvji, lai tiktos ar kompetento valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

- Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību GRETA (Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību) pirmās kārtas novērtēšanas ziņojums par Konvecijas īstenošanu Latvijā. Dokuments pieejams tikai angļu valodā: 

Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Latvia (First evaluation round) (dokuments publicēts  vietnē www.coe.int 31.01.2013.)

- Konvencijas Pušu komitejas rekomendācijas Latvijai Konvencijas prasību īstenošanai apstiprinātas Konvencijas Pušu komitejas 10.sanāksmē 2013.gada 15.februārī. Dokuments pieejams angļu valodā un dokumneta neoficiāls tulkojums latviešu valodā:

Recommendation CP(2013)2 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Latvia (dokuments apstiprināts 15.02.2013.)

Rekomendācijas CP(2013)2 attiecībā uz Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā 

2014.gada 10.decembrī notika Eiropas Padomes sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizētā sanāksme par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu LatvijāSanāksme tika organizēta četrās diskusiju daļās: 1) preventīvais darbs, 2) atbalsts un palīdzība cilvēku tirdzniecības upuriem, 3) izmeklēšana, kriminālvajāšana un notiesāšana, 4) sadarbība. Diskusijas tika balstītas uz GRETA 2013.gada 31.janvāra ziņojumu par Konvencijas īstenošanu Latvijā  un Eiropas Padomes Pušu Komitejas 2013.gada 15.februārī apstiprinātajām rekomendācijām Latvijai.

Sanāksmes programma angļu valodā,  dalībnieku saraksts latviešu valodā un angļu valodā, Iekšlietu ministrijas prezentācija angļu valodā par nacionālo ziņošanas mehānismu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos "NREM (National rapporteur or equivalent mechanism) in Latvia. 

2015.gada 5.maijā tika saņemts Eiropas Padomes ziņojums par 2014.gada 10.decembra apaļā galda sanāksmi. Dokuments pieejams tikai angļu valodā:

REPORT Round-table meeting on the follow-up to be given to GRETA’s report and the Committee of Parties recommendations on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Latvia (Riga, Latvia, 10 December 2014) 

- Atbilstoši dokumenta CP(2013)2 2.punktā minētajam, kurā Konvencijas Pušu komiteja aicina Latvijas valdību līdz 2015.gada 15.februārim informēt Pušu komiteju par rekomendāciju izpildei veiktajiem pasākumiem, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un NVO sagatavoja ziņojumu par rekomendāciju ieviešanas pasākumiem. Dokuments pieejams tikai angļu valodā:

Report submitted by the Latvian authorities on measures taken to comply with Committee of the Parties Recommendation CP(2013)2 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (dokuments saņemts Eiropas Padomē 13.02.2015.)

 

2015.gada 8.jūnijā tika uzsākta otrās kārtas novērtēšanas procedūra par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā.

- Iekšlietu ministrija sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un NVO sagatavoja atbildes uz GRETA (Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību) anketu par Konvencijas prasību piemērošanu Latvijā. Dokuments pieejams tikai angļu valodā: 

Reply from Latvia to the Questionnaire for the evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Parties Second evaluation round (Reply submitted on 11 November 2015) (dokuments publicēts vietnē www.coe.int 25.11.2015.)

Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas Latvijā otrās kārtas novērtēšanas ietvaros Latvijā no 2016.gada 25.janvāra līdz 2016.gada 29.janvārim uzturējās Konvencijas ekspertu darbības grupas pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) eksperti, kuri tikās ar nozares speciālistiem un praktiķiem. Valsts novērtēšanas vizītes programma angļu valodā.

- Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību GRETA (Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību) otrās kārtas novērtēšanas ziņojums par Konvecijas īstenošanu Latvijā. Dokuments pieejams tikai angļu valodā: 

GRETA(2017)2 Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Latvia (Second evaluation round) (publicēts vietnē www.coe.int 23.03.2017.)

- Konvencijas Pušu komitejas rekomendācijas Latvijai Konvencijas prasību īstenošanai apstiprinātas Konvencijas Pušu komitejas 20.sanāksmē 2017.gada 10.martā. Dokuments pieejams angļu valodā un dokumenta neoficiāls tulkojums latviešu valodā:

Recommendation CP(2017)2 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Latvia (apstiprinātas 10.03.2017.)

Rekomendācijas CP(2017)2 attiecībā uz Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā 

Dokumenta CP(2017)2 3.punktā Konvencijas Pušu komiteja aicina Latvijas valdību līdz 2018.gada 10.martam ziņot Pušu komitejai par veiktajiem pasākumiem, lai uzlabotu Konvencijas īstenošanu dokumentā CP(2017)2 minētajās jomās.

 

2017.gada 24.martā vietnes www.cilvektirdznieciba.lv sadaļā Jaunumi publicēta informācija "Latvija īsteno cilvēku tirdzniecības novēršanas valsts politiku atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību prasībām, taču uzlabojumi tiek sagaidīti".


             

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā