Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

 


 

Publicēts pētījums par pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem izmaksām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā

11.12.2017. 

Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) 2017.gada 8.decembrī publicējis pētījumu “The costs of assisting victims of trafficking in human beings: a pilot study of services provided in Latvia, Estonia, Lithuania”, kas tika veikts projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros.


Šajā pētījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu veidiem trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, ar šādiem pakalpojumiem saistītajām izmaksām un nevalstisko organizāciju un pašvaldību lomai cietušo atbalstam. Finansējums cilvēku tirdzniecības apkarošanai un cilvēku tirdzniecības upuru atbalstam ir aktuāls jautājums, kas skar visas valstis. Izpratnes veicināšana par tiešajām izmaksām saistībā ar palīdzības un atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem, cerams, palielinās izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī veicinās izpratni par cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu finansiālo ietekmi uz upuriem, pakalpojumu sniedzējiem un valsti. Šis ziņojums ir uzskatāms par pirmo mēģinājumu kartēt cilvēku tirdzniecības izmaksas trijās Baltijas valstīs.

Šī pētījuma mērķis ir palielināt izpratni par to, kā trīs Baltijas valstis sedz specializētās palīdzības un pakalpojumu izmaksas cilvēku tirdzniecības upuriem. Ziņojumā ir atspoguļotas izmaksas, kas saistītas ar specializētu palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem. Tā kā lielākā daļa palīdzību saņēmušo cilvēku tirdzniecības upuru Baltijas valstīs ir valstu pilsoņi, nevis migranti, šajā ziņojumā mazāk uzmanība pievērsta īpašam atbalstam un palīdzībai, kas tiktu nodrošināta cilvēku tirdzniecības upuriem - migrantiem. Trijās valstīs cilvēku tirdzniecības upuriem palīdzību sniedz pakalpojumu sniedzēji – valsts izvēlētas nevalstiskās organizācijas. Tā kā trūkst līdzīgu sākotnējo pētījumu par cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu un palīdzības izmaksām, HEUNI ir izstrādājis izmēģinājuma metodi un vienkāršu datu apkopošanas aptauju konkrēto izmaksu novērtēšanai. Mazāk redzamās vai netiešās izmaksas, kas uzkrājas ilgākā laika posmā, pētījumā tiek apspriestas tikai teorētiskā līmenī. Pētījuma rezultāti ietver gadījumu paraugus no katras valsts, norādot dažādus pakalpojumus, ko izmanto, lai rehabilitētu cilvēku tirdzniecības upurus, un iespējamās problēmas, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

HEUNI atzīst, ka datu vākšana par pakalpojumu sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem izmaksām trijās Baltijas valstīs izrādījās sarežģītāka nekā gaidīts. Lielākā daļa no pētījumā aptaujātajām NVO/pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts iestāžu pārstāvji bija atsaucīgi un nodrošināja informāciju par izmaksām, kas faktiski radušās, kā arī informāciju par valsts ikgadējo budžetu pakalpojumu sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem, taču praksē grūti novērtēt sniegto pakalpojumu apjomu un precīzāku pakalpojumu saturu cietušajiem katrā no trim valstīm.

Turklāt, lai arī dati par pieejamo valsts budžetu palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem bija viegli pieejami, joprojām nav skaidrs, kāpēc faktiski tiek izmantota tikai daļa no paredzētā valsts budžeta, lai palīdzētu upuriem, lai gan lielākā daļa aptaujāto nevalstisko organizāciju uzsvēra, ka līdzekļi, kurus tās saņem no valsts budžeta par palīdzības sniegšanu upuriem, neaptver cilvēku tirdzniecības upuru faktiskās vajadzības un faktiskos pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Pētījums pieejams tikai angļu valodā “The costs of assisting victims of trafficking in human beings: a pilot study of services provided in Latvia, Estonia, Lithuania”.


Projekta STROM II „Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” noslēguma konferencē “Local responses to human trafficking in the spotlight”

16.10.2017.

Projekta STROM II noslēguma konference norisinājās Lietuvas pilsētā Birštonas 2017.gada 12.-13.oktobrī. 

Projekta dalībvalstis prezentēja projektā sasniegtos rezultātus, identificētās problēmas, labās prakses un atziņas. Projektā iesaistītās valstis – Igaunija, Latvija, Lietuva – ir īstenojušas visas projektā plānotās aktivitātes divās pašvaldībās: izveidotas starpinstitūciju darba grupas, izstrādāts starpinstitūciju sadarbības modelis cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai, novirzīšanai identificēšanai un atbalsta saņemšanai, īstenotas mācības pašvaldību speciālistiem un informatīvās kampaņas pašvaldības iedzīvotāju informēšanai un izpratnes veicināšanai par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.

Kā atzina Igaunijas pārstāvji, liela problēma pašvaldībās ir potenciālo cilvēku tirdzniecības upuru izmitināšanas iespējas pašvaldībā līdz brīdim, kad personai tiek nodrošināta valsts apmaksātā palīdzība un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, īpaši tas attiecas uz iespējām izmitināt upurus vīriešus. Norādīja, ka pašvaldību budžets ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita pašvaldībā, līdz ar to nav iespējams pašvaldības budžetā plānot speciālu finansējumu palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem un preventīvo aktivitāšu īstenošanai pašvaldības teritorijā. Pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem pieejami galvenokārt lielajās pilsētās. Uzsvēra, ka nepietiek ar to, ka speciālisti ir izglītoti par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, cilvēkos, kas dzīvo pašvaldībās, ir jābūt ticībai (uzticēšanās) speciālistiem un piedāvātajiem pakalpojumiem. Igaunijas pārstāvji ar lepnumu norādīja, ka ir veikti grozījumi Upuru likumā, kas paredz, ka potenciālais cilvēku tirdzniecības upuris saņem valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līdz 60 dienām; ja tiek ierosināts kriminālprocess, tad upuris turpina saņemt šos pakalpojumus tik ilgi, cik vien tie personai ir nepieciešami. Ja kriminālprocess netiek uzsākts, tad persona pakalpojumus saņem 60 dienas un pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta.

Arī Lietuvas pārstāvji uzsvēra, ka problēma ir nespēja nodrošināt potenciālos upurus ar izmitināšanu, bieži vien līdz tuvākajai upuru izmitināšanas vietai ir simtiem kilometru. Lietuvas pārstāvji apzina visus iespējamos pakalpojumus tuvākajā apkārtnē un izmitināšanas iespējas krīžu centros un nakts patversmēs.

Latvijas pārstāves – Vita Kalote un Zane Zvirgzdiņa – prezentēja projektā sasniegtos rezultātus un paveikto attiecīgi Liepājas pilsētas pašvaldībā un Valmieras pilsētas pašvaldībā. Abu pašvaldību projektā izveidotās starpinstitūciju darba grupas nodrošina vienlaikus arī starpinstitūciju sadarbības mehānismu gadījumos, kad tiek atpazīts cilvēku tirdzniecības upuris. Liepājas darba grupa turpinās darboties kā neformāla darba grupas, savukārt tiek plānots, ka Valmieras darba grupa un tās turpmākā darbība tiks apstiprināta ar pilsētas domes lēmumu. Liepājas darba grupa ir izstrādājusi tieši Liepājas pašvaldībai piemērotu starpinstitūciju sadarbības modeli, kurā nostiprināta sadarbības un informācijas aprites kārtība, iestāžu kompetence un kontaktinformācija. Materiāls pieejams publiski pašvaldības mājas lapā www.liepajniekiem.lv. Savukārt, projekta īstenošanas gaitā vispārējs starpinstitūciju sadarbības modelis cilvēku tirdzniecības gadījumos un iestāžu funkcionālā analīze tika izstrādāts, kas tiks piemērots Valmieras pilsētas pašvaldībā un tiks piedāvāts īstenošanai visām Latvijas pašvaldībām. Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, Liepājas pašvaldība lems par finanšu līdzekļu piešķiršanu preventīvo pasākumu par cilvēku tirdzniecības jautājumiem īstenošanai 2018.gadā. Arī Valmieras pašvaldības plāno finansējumu cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitātēm 2018.gadā.

Krievijas Federācijas ziemeļ-rietumu reģiona pārstāvji norādīja, ka projekta īstenošana Krievijā ir ļoti sarežģīts un neiespējams uzdevums, jo Krievijā praktiski nav tiesību aktu bāzes par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Krievijā vispirms būtu jāizstrādā federālā līmeņa likumi, uz kā pamata attiecīgi tiktu izstrādāti reģionālie likumi, tālāk uz to pamata – pašvaldību normatīvie akti, īpaši attiecībā uz starpinstitūciju sadarbību un palīdzību cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) pauda gandarījumu par iespēju projekta ietvaros veikt pilotpētījumu par cilvēku tirdzniecības upuru izmaksām, atzīstot, ka šis ir ļoti grūts uzdevums. Pilotpētījums tika veikts trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Baltijas valstīs ir pieeja, ka nevalstiskās organizācijas nodrošina palīdzību un atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem un valsts par to maksā. Pētnieki norādīja, ka vairāk vai mazāk ir skaidrs par to, cik maksā pakalpojumi, kurus sedz valsts, savukārt neskaidrības ir par pašvaldību finansētajiem pakalpojumiem, jo katrā valstī katrai pašvaldībai ir atšķirīga pieeja un plānošana attiecībā uz palīdzības un atbalsta pakalpojumu sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem. Tika uzsvērts, ka NVO informējušas, ka finansējums upuru rehabilitācijai ir nepietiekošs, tajā pašā laikā valsts iestādes informē, ka piešķirtais finansējums upuru rehabilitācijai netiek apgūts un izmantots. Ļoti nepieciešams stiprināt ilgtermiņa palīdzības un atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Konferences laikā tika nodrošināta unikāla iespēja spēlēt sociālo spēli “The Human Game”, kuras laikā konferences dalībnieki iejutās ekspluatētāju, vervētāju, godīgo darba devēju, darba meklētāju un policistu lomās. Tā ir aizraujoša spēle, kas nodrošina pozitīvas emocijas, iespējas komunicēt dalībniekiem savā starpā un iegūt izpratni par vervēšanu un cilvēku tirdzniecības riskiem. Spēles izveidotājs ir Latvijas reklāmas aģentūra “GO!AHEAD”.

 

Projekta STROM II īstenošana apliecināja, ka ir nepieciešami šādi projekti vai mērķtiecīgi novirzīts finansējums darbam ar pašvaldībām, lai panāktu rezultātu – veicinātu pašvaldībās pārliecību un izpratni par to, ka ir nepieciešams strādāt ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem pašvaldību ietvaros.

Fotogalerija

Sociālās spēles "The Human Game" spēles noteikumi (instrukcija spēles vadītājam), spēlētāju infokartes, spēles lomu kartes, "klusuma" kartes.

Latviju projekta noslēguma konferencē pārstāvēja:

Agatina Maija, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja;

Bērzkalns Jānis, Rīgas Pašvaldības policijas Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes priekšnieka vietnieks;

Dreiže Brigita, STROM II projekta koordinatore Liepājas pašvaldībā, Liepājas pilsētas domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas Sabiedrības pārvaldes speciāliste;

Kalote Vita, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas priekšnieka vietniece;

Liepa Normunds, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks;

Nazarovs Vadims, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cilvēku tirdzniecības un dažādo to formu un risku apkarošanai vecākais inspektors;

Sokola-Sokolova Iveta, STROM II projekta koordinatore Valmieras pašvaldībā, Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja;

Stabiņa Lāsma, STROM II projekta Latvijā vadītāja, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākā referente;

Tarvida Inese, Jelgavas novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore;

Zvirgzdiņa Zane, Biedrības “Centrs MARTA” juriste.

 

Projekta STROM II sabiedrības informēšanas kampaņa Liepājā

20.10.2017.

Atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību un noslēdzot projektu STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbā cīņai pret cilvēku tirdzniecību”, Liepājas pilsētā un novados no 2017.gada 13.oktobra līdz 18.oktobrim tika īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa, lai novērstu cilvēku tirdzniecību un veicinātu iedzīvotāju izpratni par cilvēku tirdzniecības riskiem un informētību par preventīvajiem pasākumiem, lai novērstu iespējamību kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri un kontaktinformāciju, kur vērsties informācijas iegūšanas nolūkā un palīdzības saņemšanai.

Liepājas pašvaldības īstenotajā informatīvajā kampaņā kopumā sasniegti vairāk nekā 70 000 iedzīvotāju Liepājas pilsētā un tuvējos novados.

Informatīvās kampaņas īstenošanai tika izgatavots informatīvais materiāls – buklets un pildspalvas ar uzrakstu www.cilvektirdznieciba.lv, kas tika izplatīts 15 izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem un karjeras konsultantiem izdalīšanai vidusskolēniem un skolotājiem, Liepājas speciālās internātskolas jauniešiem, Liepājas Valsts tehnikums audzēkņiem un pedagogiem, Liepājas Universitātes studentiem, Liepājas Sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļai izplatīšanai riska grupas ģimenēm, Liepājas novadu speciālistiem izplatīšanai novadu iedzīvotājiem, Liepājas starpinstitucionālās darba grupas speciālistiem izplatīšanai klientiem un preventīvo pasākumu dalībniekiem valsts un pašvaldības policijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Bāriņtiesā, nevalstiskajās organizācijās, Valsts robežsardzē, Liepājas bērnunamā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldē. Informatīvās kampaņas ietvaros tika izplatīti 2500 bukleti un 500 pildspalvas.

 

Žurnāliste Kristīne Pastore sagatavoja publikāciju "Cilvēku tirdzniecība nav tikai pagātne, bet arī tagadne" pašvaldības izdevumam “Katram liepājniekam”, kura papildināta ar bukletu, nonāks katras Liepājas pilsētas mājsaimniecības pasta kastītē – kopumā tās ir 34 800 mājsaimniecības.

Starpinstitucionālās darba grupas vadītājs Atis Dzērvēns un projekta STROM II koordinatore Liepājas pašvaldībā Brigita Dreiže piedalījās sižeta par cilvēku tirdzniecības tēmas aktualitāti veidošanā TV Kurzeme, kurš tika rādīts Latvijas televīzijas raidījumā “Novada ziņas” 16.10.2017. Sižeta ieraksts pieejams: https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/raidijumi/par-liepaju-un-liepajniekiem-209918 (sižeta sākums 9.minūtē).

Liepājas pilsētas starpinstitucionālās darba grupas cilvēku tirdzniecības novēršanai Institūciju kompetenču apraksts un kontaktinformācija, kā arī cita nozīmīga informatīvā informācija par cilvēku tirdzniecības jautājumiem pieejama Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība – Cilvēktirdzniecība

 

Projekta īstenošanu Latvijā  finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome, Zviedru institūts un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674, sadarbībā ar projekta STROM II koordinatori Liepājas pašvaldībā Brigitu Dreiži.


Valmieras pilsētas pašvaldība uzsāk informatīvo kampaņu cilvēku tirdzniecības novēršanai

14.09.2017.

STROM II ValmieraValmierā projekta STROM II "Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros tiek uzsākta informatīvā kampaņa, lai pievērstu Valmieras pilsētas un Valmieras novada iedzīvotāju uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai un nodrošinātu ar informāciju, kur vērsties un saņemt konsultācijas, lai novērstu iespējamību kļūt par ekspluatācijas upuri, kā arī lai saņemtu palīdzību un atbalstu gadījumos, kad ir jau noticis ļaunākais.

Kampaņas ietvaros Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Centrs MARTA” nodrošinās kampaņas plakātu un uzlīmju izplatīšanu sociālo dienestu telpās, sociālajās mājās, sabiedriskā transporta pieturvietās, pilsētā, tirdzniecības vietās, kampaņas videoplakāts uzrunās cilvēkus Valmieras pilsētas pašvaldības, nodibinājuma “Valderdze”, biedrības “Centrs MARTA” interneta vietnēs, Valsts informatīvajā resursā par cilvēku tirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā www.cilvektirdznieciba.lv un notiks īpaša interaktīva tikšanās ar jaunietēm, lai runātu par cilvēku tirdzniecību. Plānots, ka informatīvās kampaņas ietvaros kopumā tiks sasniegti 15000 Valmieras pilsētas pašvaldības un kaimiņu novadu iedzīvotāji.


Projekta īstenošanu Latvijā finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome, Zviedru institūts (Swedish Institute) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.


Informāciju par cilvēku tirdzniecības novēršanu, atbalstu un palīdzību upuriem un projektu STROM II lasiet interneta vietnē www.cilvektirdznieciba.lv.

 

 

Projekta STROM II mācības Liepājas un Valmieras pašvaldībās

06.06.2017. 

Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta līdzfinansētā projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” (STROM II) ietvaros Latvijā veiksmīgi īstenota projekta 5.aktivitāte “Mācību semināri vietējiem ekspertiem pašvaldībās”, kuros piedalījās 85 pašvaldību speciālisti no Liepājas un Valmieras pašvaldībām.

2017.gada 26.aprīlī Liepājas pilsētas domē notika lekcijas, diskusijas, praktiskie uzdevumi, kas balstīti un neformālās izglītības principiem, lai saliedētu un stiprinātu starpinstitucionālo komandu darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem, lai klienti varētu saņemt pēc iespējas efektīvāku palīdzību. Semināra laikā pašvaldības eksperti padziļināja savas zināšanas jautājumos par starpinstitucionālās komandas kompetenci un sadarbības principiem darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem, par komandas vērtībām, kuras ir svarīgas darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem, efektīvas komunikācijas veidošanu, kā arī nākotnes modeli efektīvai starpinstitucionālās komandas sadarbībai darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem. Semināra darbu vadīja Inese Stankus – Viša, SocD Mg, supervizore, trenere, Kārlis Viša, Mg soec, sociālais darbinieks, supervizors, treneris, un Guna Krēgere – Medne, SocD Mg, sociālais darbinieks, supervizors, sistēmiskais un ģimeņu konsultants.

 

Atziņas un ieguvumi:

- Darba grupas rīcībā ir pašu radīts praktisks materiāls starpinstitucionālās sadarbības cilvēku tirdzniecības novēršanai īstenošanai, kuru var efektīvi izmantot tās turpmākajā darbā.

- Seminārā tika veicināta izpratne par komandas darba nepieciešamību, plānojot aktivitātes darbam, preventīvam darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem.

- Balstoties uz praktiskām darba metodēm, uz cilvēku vērsto pieeju (klients centrā), veicinot padziļinātu izpratni par klienta/mērķa grupas vajadzībām, atrašanos sistēmā.

- Domājot par preventīvo darbu, tika ieskicētas nozares un jomas, kur svarīga informācija par cilvēku tirdzniecības riskiem.

- Tika gūts ieskats par daudznozaru sadarbības plusiem un grūtībām, kuras var rasties darbā ar mērķa grupām.

- Gūts ieskats veiksmīgas komunikācijas pamatprincipos darbā ar mērķa grupām.

 

Lektoru prezentācijas un materiāli [izmantojot, atsauces obligātas]:

Sadarbība starpinstitucionālajā komandā darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem – Inese Stankus – Viša, Kārlis Viša, Guna Krēgere – Medne

No grupas līdz komandai – Kārlis Viša

Liepājas starpinstitucionālā darba grupa: vēsture, uzdevumi, institūcijas, kompetences, sadarbības principi

 

2017.gada 11.maijā Liepājā, Valsts policijas telpās norisinājās mācības pašvaldības darbiniekiem “Seminārs karjeras konsultantiem un sociālajiem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību”, kurās piedalījās 31 dalībnieks – gan izglītības iestāžu karjeras konsultanti (15), pašvaldības sociālie darbinieki (10), gan Valsts policijas darbinieki (6). Mācības vadīja Vita Kalote, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieka vietniece, Mg.paed. (pedagoģijas maģistrs Sociālā pedagoģija), Maija Agatina, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja, Maģistrs soc. darbā, un Juris Dilba, biedrības “Centrs Marta” Liepājas filiāles vadītājs, jurists. Mācību mērķis: nodrošināt semināra dalībnieku informēšanu un izglītošanu par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.

Mācību seminārs tika sadalīts divās daļās: teorijas apguve un praktiskais darba grupās. Semināra dalībnieki ieguva informāciju par cilvēku tirdzniecības fenomenu, veidiem, līdzekļiem, posmiem, normatīvajiem aktiem, vervētāju, tā profilu, cēloņiem, kāpēc cilvēki nonāk cilvēku tirdzniecības vervētāju tīklos, sociālās rehabilitācijas nozīmi cilvēku tirdzniecības apkarošanā, kā upuris nonāk pie sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja, atbalstu upurim pirms rehabilitācijas uzsākšanas, cilvēka tirdzniecības upura profilu un vajadzībām, upura ievainojamību, sociālās rehabilitācijas mērķiem, rehabilitācijas norisi, atbalstu upurim pēc rehabilitācijas noslēgšanās. Semināra praktiskajā daļā: darba sludinājumu analīze, cilvēku tirdzniecības situāciju analīze. Tika demonstrēti video sižeti „Ceļo droši”, „Fiktīvās laulības. Pārdotā brīvība”, „Be aware. Cut the chain”, „Stop this game now”, „Is ignorance a blessing”, One minute facts”, „Pret cilvēku tirdzniecību informatīvais treileris”, „Cilvēku tirdzniecība ir gaļas mašīna” un Centra Marta video materiāls par kādas sievietes reālo dzīvesstāstu. Redzētais tika analizēts, pārrunāts, kas raksturo cilvēku tirdzniecību (seksuālo ekspluatāciju, piespiedu darbu/verdzību, orgānu tirdzniecību un ekspluatatīvās fiktīvās laulības).

 

Atziņas un ieguvumi:

- Iegūts apstiprinājums par šādu informatīvo semināru nepieciešamību, lai attīstītu profesionāļu turpmāko darbību (mācību stundas skolās, individuāls darbs ar klientu), informējot par cilvēku tirdzniecības riskiem, cēloņiem un sekām.

- Semināra dalībnieki ar interesi piedalījās semināra darbā, aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus lektoriem.

- Semināra dalībniekiem tika piedāvāta iespēja saņemt informatīvo materiālu: bukletu “Cilvēku tirdzniecības novēršana” latviešu un krievu valodā, rokasgrāmatu “Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā”, rokasgrāmatu “Vadlīnijas pašvaldībām. Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību”, rozā brilles (HESTIA projekts), elektroniski pārsūtītas lektoru prezentācijas.

- Lai veicinātu, ka iegūtās zināšanas tiek aktīvi izmantotas praksē, nepieciešams organizēt vēl vienu semināru semināra dalībniekiem, lai kopīgi padziļināti analizētu veidus un ceļus, kā novērst cilvēku tirdzniecību.

 

Prezentācijas un materiāli [izmantojot, atsauces obligātas]:

Cilvēku tirdzniecība – Vita Kalote

Smadzeņu sildītāji (materiāls praktiskajam darbam grupās) – Vita Kalote

Sociālo pakalpojumu klāsts, ar kuriem Liepājas pilsētā var nodrošināt cilvēku tirdzniecības upuru vajadzības – Maija Agatina

Cilvēku tirdzniecības jēdziens – Maija Agatina

Cilvēku tirdzniecības upuris: cēloņi, upura vajadzības, sociālā rehabilitācija – Juris Dilba

 

Mācību semināru plānošanu un organizēšanu Liepājā nodrošināja Brigita Dreiže, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības pārvaldes speciāliste, projekta STROM II pašvaldības darba grupas Liepājā vadītāja.

 

2017.gada 16.maijā un 30.maijā Valmieras Kultūras centrā notika mācību semināri “Kopīga rīcība cilvēku tirdzniecības novēršanai” Valmieras pašvaldības speciālistiem. Abos semināros kopā piedalījās 35 dalībnieki no Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valmieras bāriņtiesas, Valmieras pilsētas pašvaldību iestādes “Sociālo lietu pārvalde”, Valmieras cietuma, Valkas, Strenču, Kocēnu, Rūjienas, Naukšēnu novadu sociālajiem dienestiem, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”, nevalstiskajām organizācijām (nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””, nodibinājuma “Centrs Valdardze”, biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs”) un ģimenes ārstu prakses.

Mācības vadīja lektori no biedrības “Centrs Marta”: Iluta Lāce, biedrības vadītāja, Zane Zvirgzdiņa, juriste, Nikola Dzina, psihoterapeite, Gundega Tentere, sabiedrisko attiecību speciāliste.

Semināra dalībniekiem tika sniegts teorētisks apkopojums par riska faktoriem, kas veicina iespēju kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, sekas cilvēka psiholoģiskā stāvoklī, piedzīvojot cilvēku tirdzniecību. Tika sniegti praktiski piemēri un ilustrācijas no filmām. Kopā ar dalībniekiem tika pārrunāts rīcības plāns gadījumos, kad potenciālais vai esošais cilvēku tirdzniecības upuris nonāk dažādu speciālistu redzeslokā.


Prezentācijas un materiāli [izmantojot, atsauces obligātas]:

Kas ir cilvēku tirdzniecība? Cilvēku tirdzniecības definīcija. Tendences Latvijā - Zane Zvirgzdiņa

Cilvēku tirdzniecības upuris, viņa domāšana un rīcība - Nikola Dzina

Publiskā vide. Sievietes objektifikācija un cilvēku tirdzniecība – Gundega Tentere

 

Atziņas un ieguvumi:

- Daudziem pašvaldības speciālistiem šī bija iespēja pirmo reizi piedalīties mācībās par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem.

- Semināru dalībnieki atzina, ka iegūtās zināšanas varēs pielietot praksē savā ikdienas darbā, lai atpazītu cilvēku tirdzniecības upurus un uzlabotu atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

- Mācību seminārā iegūtās zināšanas sekmēja stereotipiskās domāšanas maiņu speciālistu vidū. Tika gūts apstiprinājums, ka, sniedzot un saņemot detalizētu informāciju, tiek izmainīta stereotipiskā domāšana.

- Veicināta komunikācija, pieredzes apmaiņa, dialoga veidošana dažādu speciālistu starpā.

- Ir svarīgi apzināties rīcības vai bezdarbības sekas, izvērtēt situācijas un veidot starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību.

- Ņemot vērā psihoterapeita stāstīto, semināra dalībnieki apzinājās upuru vervēšanas mehānismu un ievainojamību, kur upuru vainošana ir neadekvāta un nekavējoši jārīkojas, sniedzot upuriem palīdzību.

- Izpratne par sasaisti starp ikdienā redzamo vardarbību institūcijās vai ģimenē ar iespējamo cilvēku tirdzniecības risku.

- Semināra dalībnieki norādīja uz vajadzību fokusēt ne tikai speciālistu, bet visas sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt publiskās telpas vēstījumu par sievieti kā objektu un rosināt būt neiecietīgiem, vēršoties uzraudzības institūcijās.

- Šādi semināri veicina dalībnieku izpratni un spēju atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus, līdz ar to, organizējot šādus seminārus arī citās pašvaldībās, varētu panākt plašākas iespējas atpazīt upurus un nodrošināt upuru novirzīšanu atbalsta saņemšanai un kriminālprocesu uzsākšanai, kā arī potenciālo cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanai.

- Nepieciešams pievērst īpašu uzmanību preventīviem pasākumiem, atkārtoti organizējot pašvaldības speciālistu tikšanās un apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecības formu atpazīšanu, darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem, atbalsta sistēmas attīstīšanu un pilnveidošanu Valmieras pašvaldības līmenī.

 

Mācību semināru plānošanu un organizēšanu Valmierā nodrošināja Iveta Sokola - Sokolova, Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja, projekta STROM II pašvaldības darba grupas Valmierā vadītāja. Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem sagatavota informācija “Valmierā norisinājies apmācību seminārs projekta STROM II ietvaros” par mācību semināru 16.maijā, publicēta Valmieras pilsētas mājas lapā.

Fotogalerija 

 

Projekta STROM II izaicinājumi, atziņas un pārliecība par sasniedzamajiem mērķiem: pašvaldību līdzdalība - cilvēku tirdzniecības efektīvas novēršanas pamatnosacījums

09.02.2017.

2017.gada 1. – 2.februārī Rīgā notika Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta līdzfinansētā projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” (STROM II) koordinēšanas sanāksme, kuras laikā tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita, darba metodes un pieejas, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas Federācijas ziemeļ-rietumu reģionā.

1.februārī projekta Somijas partnera - Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) pētnieces Natalia Ollus un Anni Lietonen tikās ar Labklājības ministrijas un biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” pārstāvjiem, lai iepazītos ar Latvijas pieeju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem izmaksu aprēķināšanā, par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuriem tiek piešķirti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, pēc kādiem kritērijiem tiek noteikts kādi pakalpojumi kuram upurim ir nepieciešami. Latvijas pieredze un prakse tiek analizēta projektā STROM II īstenotā pētījuma “Izmaksu novērtējuma modelis: metodoloģija, lai izpētītu cilvēku tirdzniecības upuru izmaksas” ietvaros. Latvijā viena cilvēku tirdzniecības upura, kurš saņem tikai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (upuri identificē speciālistu komisija saskaņā ar Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumiem Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"), rehabilitācija izmaksā vidēji 6000 euro, cilvēku tirdzniecības upura (atzīts par cietušo kriminālprocesā), kurš saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atbalsta pakalpojumus kriminālprocesa laikā - vidēji 9000 euro. Latvijā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kurss ilgst līdz 180 dienām, papildus 150 stundas atbalsta pakalpojumus gadā ir tiesīgas saņemt tās personas, kuras ir atzītas par cietušajiem kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību. Lietuvā un Igaunijā valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus upuris var saņemt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, taču pakalpojumus var saņemt tikai kriminālprocesa ietvaros identificētie cilvēku tirdzniecības upuri.

Kāpēc ir nepieciešams aprēķināt cilvēku tirdzniecības izmaksas? Šādas zināšanas un informācija ir nepieciešama, lai veicinātu izpratni par cilvēku tirdzniecības finansiālo un cita veida ietekmi gan uz personu, gan uz sabiedrību, padarīt redzamus pakalpojumu sniedzējus un dažādās pieejas, kā tiek nodrošināta palīdzība cilvēku tirdzniecības upuriem, informācija par izmaksu struktūru parāda, kuras no iesaistītajām sadarbības institūcijām uzņemas lielāko atbildības slogu, izmaksas ir signāls lēmējvarai – tās ir zināšanas, kas nodrošina ieteikumus lēmējvarai par nepieciešamo resursu piešķiršanu, lai nodrošinātu palīdzību upuriem. Šī pētījuma mērķis ir nodrošināt informāciju par tiešajām izmaksām, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

Pētījuma ietvaros tiešās izmaksas ir izmaksas, kas attiecināmas uz tiem palīdzības un atbalsta pasākumiem, kas ir neatliekami – krīzes intervences, medicīnas, sociālās rehabilitācijas, juridiskie pakalpojumi, upura atgriešanās mītnes valstī un izmitināšanas izdevumi. Pētnieki sadarbībā ar pētījumā iesaistītajām valstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija) analizēs tipisko ekspluatācijas gadījumu – seksuālā ekspluatācija, darbaspēka ekspluatācija, ekspluatatīvas fiktīvas laulības, piespiedu noziedzība – upuru (sieviete/vīrietis) nepieciešamās palīdzības un pakalpojumu apjomu un to izmaksas.

2.februārī projekta STROM II koordinēšanas sanāksmes laikā projekta partneri informēja par jau projektā paveikto un identificētajiem izaicinājumiem:

Visi projekta partneri atzīst, ka vislielākais izaicinājums ir panākt, lai pašvaldības teritorijā darbojošos institūciju, kurām ir loma cilvēku tirdzniecības novēršanā un cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā, darbinieki būtu zinoši un informēti par valsts līmenī nodrošināto palīdzību un pakalpojumiem cilvēku tirdzniecības upuriem, par pašvaldības rīcībā esošajiem resursiem palīdzības nodrošināšanai atpazītajiem (potenciālajiem) cilvēku tirdzniecības upuriem, starpinstitūciju sadarbības nodrošināšanas un koordinēšanas mehānismu pašvaldībā un sadarbību starp pašvaldības un nacionālā līmeņa izveidotajiem starpinstitūciju sadarbības mehānismiem.

Projekta koordinators Latvijā informēja, ka notiek darbs pie starpinstitūciju sadarbības mehānismu izveidošanas Liepājas un Valmieras pašvaldībās. Cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumus pašvaldībā pašvaldība var īstenot kā savas brīvprātīgās iniciatīvas, uzņemoties šī jautājuma risināšanu patstāvīgi, bez likumdevēja norādes – ar domes lēmumu, saskaņā ar likuma par pašvaldībām 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Pēc 2016.gadā īstenotajām sanāksmēm Rīgā, Liepājā un Valmierā ir apzinātas galvenās jomas, kurās pašvaldības var nodrošināt savu iesaisti: preventīvo pasākumu īstenošana (pašvaldības iedzīvotāju informēšana, speciālistu izglītošana par cilvēku tirdzniecības jautājumiem), starpinstitūciju sadarbības nodrošināšana gadījumos, kad pašvaldības speciālists atpazīst cilvēku tirdzniecības upuri (nekavējoša palīdzība, novirzīšana identificēšanai, lai persona iegūtu cilvēku tirdzniecības upura statusu, kas dod tiesības saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus), pašvaldības atbalsta pakalpojumi un sociālā palīdzība cilvēku tirdzniecības upuriem pēc valsts rehabilitācijas programmas beigām, lai novērstu iespējamos upura reviktimizācijas riskus (atkārtotu nokļūšanu ekspluatācijas situācijā). 2017.gada aprīļa un maija mēnešos abās pašvaldībās tiks organizētas mācības pašvaldību speciālistiem par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem, kopā apmācot vairāk kā 60 dažādu valsts, pašvaldības institūciju un nevalstisko organizāciju darbiniekus.

Igaunijā projekta STROM II aktivitātes tiek īstenotas Jõhvi un Haapsalu administratīvajās teritorijās, apzinot šajās pašvaldībās pārstāvētās valsts un pašvaldības institūcijas, to kompetences un gatavību strādāt ar cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem. Uzsākts darbs pie pašvaldībās esošo institūciju sadarbības plānu izstrādes. Tiek īstenotas diskusijas, kā praktiski nodrošināt efektīvu sadarbību un cilvēku tirdzniecības upura situācijas risināšanu: kura institūcija kurā brīdī kuru cilvēka tirdzniecības upura vajadzību izvērtē un risina, kā tiek nodrošināta sadarbība, kas pieņem lēmumus un dod norādījumus par turpmāko rīcību gadījumos, kad cilvēku tirdzniecības upuris tiek identificēts naktī vai brīvdienās. Projekta mācību aktivitātes ietvaros tiek plānots attīstīt sadarbības spējas pašvaldības darbiniekiem sadarboties savā starpā un valsts finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem. Haapsalu pašvaldībā tiks izglītoti pakalpojumu sniedzēji, apsargi, telpu uzkopēji, drošības dienestu darbinieki, žurnālisti un citi, savukārt Jõhvi pašvaldībā akcents tiks likts uz speciālistu izglītošanu par darbaspēka ekspluatāciju un ekspluatatīvajām fiktīvajām laulībām.

Kā atzina projekta koordinatore no Lietuvas, projekta aktivitāšu īstenošanu Lietuvā veicina jau esošais projekts, kura ietvaros jau notiek sešu pašvaldību spēju pilnveidošana cilvēku tirdzniecības novēršanā. Lietuvā uzsvars likts uz jautājumu par to, kā valsts iestādes var palīdzēt pašvaldību institūcijām organizēt koordinētu pieeju cilvēku tirdzniecības novēršanā un cilvēku tirdzniecību upuru identificēšanā. Ņemot vērā, ka Lietuvā ļoti aktīvi līdzdalību sabiedrības procesos nodrošina reliģiskās organizācijas, liela uzmanība tiek pievērsta baznīcu iesaistīšanai cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos. Lietuvas cilvēku tirdzniecības nacionālā politikas plānošanas dokumenta – Rīcības plāna 2017. – 2019.gadam īstenošanā ir iesaistījušās Lietuvas lielās pašvaldības, un tiek plānots, ka tā īstenošanā iesaistīsies visas pašvaldības.

Projekta STROM II īstenošanu Krievijas ziemeļ-rietumu reģionā nodrošina labdarības organizācijas “Sarkanais krusts” Sanktpēterburgas reģionālā filiāle. Projekts tiek īstenots Sanktpēterburgā un Ļeņingradskaja oblastj. Apaļo galdu sanāksmēs piedalījās gan pilsētu administrāciju, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt nacionālā līmeņa rekomendācijas, kurās tiks uzsvērta nepieciešamība izstrādāt federālā līmeņa tiesību aktu sistēmu, kas ietvertu starptautisko vienošanos un NVS valstu starpparlamentārās asamblejas izstrādāto tiesību aktu prasības, lai efektīvi novērstu cilvēku tirdzniecības noziedzīgos nodarījumus un nodrošinātu palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem; izveidot nacionālā līmeņa stratēģiju cīņai pret cilvēku tirdzniecību; attīstīt un pilnveidot starpinstitucionālo un starpnozaru sadarbības mehānismu; izstrādāt kritērijus cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai. Projekta Krievijas partnera pārstāvji norādīja uz diviem būtiskākajiem izaicinājumiem projekta īstenošanā, proti, Krievijā nav nacionālā likuma par atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem un nav nacionālā plāna cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

Par spīti nacionālajā un vietējā līmenī identificētajiem izaicinājumiem un trūkumiem projekta partneri ir apņēmības pilni turpināt darbu projektā, lai sasniegtu tā galveno mērķi - stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot STROM projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļ-rietumu reģionā.

Fotogalerija 

 

Valmierā notikusi projekta STROM II starpnozaru diskusija

16.12.2016.

2016.gada 16.decembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notika projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” starpnozaru diskusija.

STROM II ir starptautisks projekts, kā mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot STROM projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļrietumu reģionā.

Starpnozaru diskusiju vadīja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente, projekta STROM II koordinatore Latvijā Lāsma Stabiņa un biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” vadītāja, projekta STROM II Latvijā nacionālā eksperte Iluta Lāce. Pēc diskusijas notika praktiskā daļa.  

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes, Valmieras bāriņtiesas, Valmieras Izglītības pārvaldes, Valmieras Dzimtsarakstu nodaļas, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Sociālo pedagogu metodiskās apvienības, nodibinājuma “Centrs Valdardze”, Valsts probācijas dienesta Valmieras teritoriālās struktūrvienības, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes, Valmieras rajona prokuratūras, Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas, kā arī biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta””.

“Projektā iesaistāmies preventīvā nolūkā. Tas stiprina speciālistu spējas un zināšanas cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, kā arī nodrošina un veicina vietējā starpinstitūciju sadarbības mehānisma palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem izveidi un pilnveidi. Vienmēr ir labi sagatavoties un būt soli priekšā, lai zinātu, kā organizēt darba procesu, ja tiks konstatēti šādi gadījumi,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja, projekta STROM II koordinatore Valmieras pilsētas pašvaldībā Iveta Sokola-Sokolova.

Neskaitot Valmieras pilsētas pašvaldību, Latviju projektā pārstāv arī Liepājas pašvaldība. Valmieras pilsētas pašvaldība iesaistījās arī pirmajā STROM projektā, kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī, kad tika izstrādāts projekta galvenais produkts – vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību”. Pirmā STROM projekta ietvaros tika izstrādāts arī projekta STROM II priekšlikums. 

Neskaitot 16.decembrī notikušo starpnozaru sanāksmi, projekta ietvaros plānots izveidot starpinstitucionālu sadarbības darba grupu cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai, izveidot funkcionējošus un ilgtspējīgus pašvaldību starpinstitūciju sadarbības mehānismus cilvēku tirdzniecības upuru atbalstam, sekojot projektā STROM izveidoto vadlīniju noteiktajiem principiem. Tāpat projekta aktivitātes paredz organizēt starpnozaru sanāksmes, mācību seminārus pašvaldību darbiniekiem, lai ilgtermiņā uzlabotu cilvēku tirdzniecības novēršanas centienus. Projektā tiks īstenotas arī izpratnes veicināšanas aktivitātes, kas paredzētas cilvēku tirdzniecības riskiem pakļauto sabiedrības grupu informēšanai.

Projekta koordinators/projekta vadošais partneris: Baltijas jūras valstu padomes darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB), kā arī NVO “Living for Tomorrow” (Igaunija), Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Sarkanā krusta Sanktpēterburgas birojs (Krievija).

Projektu līdzfinansē Zviedrijas institūts, Ziemeļu Ministru padome un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekts ilgst no 2016.gada 2.maija līdz 2017.gada 30.septembrim.

Plašāka informācija par projektu pieejama pie projekta koordinatores Valmieras pilsētas pašvaldībā Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītājas Ivetas Sokolas-Sokolovas, zvanot pa tālruni 64210688 vai rakstot e-pastu iveta.sokolova@valmiera.lv, kā arī mājaslapā www.cilvektirdznieciba.lv.

Ziņu sagatavoja Valmieras pilsētas pašvaldība, ziņa pārpublicēta no Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapas www.valmiera.lv, ziņas pārpublicēšana saskaņota ar Valmieras pilsētas pašvaldību

Fotogalerija

 

Sanāksme par pašvaldību lomu nacionālajā starpinstitūciju koordinēšanas cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos mehānismā

29.09.2016. 

2016.gada 23.septembrī Iekšlietu ministrijā notika projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” nacionālā starpinstitūciju sanāksme, kurās laikā notika diskusijas par pašvaldību lomu nacionālajā starpinstitūciju koordinēšanas mehānismā un iespējām stiprināt pašvaldību iesaisti valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai veidošanā, nodrošinot palīdzību un atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem un veicot preventīvās aktivitātes.

Ar līdzšinējo pieredzi, praksi, izaicinājumiem starpinstitūciju sadarbības cilvēku tirdzniecības novēršanas koordinēšanā un īstenošanā pašvaldību līmenī informēja pārstāvji no Rīgas, Liepājas un Valmieras pilsētu pašvaldībām.

Aldis Strapcāns, Rīgas domes Labklājības departaments “Cilvēku tirdzniecības novēršana Rīgas pilsētas pašvaldībā”

Rīgas domes Labklājības departaments nodrošina preventīvo pasākumu plānošanu un organizēšanu, starpinstitūciju sadarbības koordinēšanu un uzraudzību, informācijas apkopošanu un analīzi. Kopš 2010.gada katru Rīgas domes Labklājības departamentam no Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda tiek piešķirt finansējums, lai īstenotu preventīva rakstura pasākumus cilvēku tirdzniecības mazināšanai: organizētas mācības speciālistiem par cilvēku tirdzniecības problemātiku, riskiem un to novēršanu. Laika posmā no 2010.gada līdz 2015.gadam izglītoti 487 pašvaldības darbinieki, 2016.gadā plānots izglītot 100 darbiniekus. Šajās mācībās tiek akcentēta speciālistu loma cilvēku tirdzniecības novēršanā, pilnveidojot prasmes atpazīt iespējamos upurus un riskus, kas ir pirmais solis, lai cietusī persona varētu saņemt sociālo, psiholoģisko un juridisko palīdzību, kā arī parādot, kādas cilvēku tirdzniecības formas ir identificētas un kā tās var atpazīt. Tādējādi tiek panākts, ka personām, kuras cietušas no cilvēku tirdzniecības, tiek sniegti kvalitatīvi sociālā darba speciālistu pakalpojumi. Ik gadu tiek drukāti un izplatīti bukleti “Cilvēku tirdzniecības novēršana”, pateicoties kuriem sabiedrībai palielinās iespējas iegūt informāciju par cilvēku tirdzniecības riskiem, samazinās risks kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri. Bukleti tiek izplatīti sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, Nodarbinātības valsts aģentūrā, skolās un citās sadarbības institūcijās.

Brigita Dreiže, Liepājas pilsētas domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas sabiedrības pārvaldes speciāliste, STROM II Liepājas pašvaldības darba grupas vadītāja “Liepāja – starpinstitucionālā sadarbība cilvēktirdzniecības novēršanai”

Liepājā darbojas starpinstitūciju cilvēku tirdzniecības novēršanas darba grupa, kurai nav juridiska statusa. Darba grupa tika izveidota 2003.gadā projekta “Cilvēku tirdzniecības novēršana, izmeklēšana un upuru repatriācija” (International Organization for Adolescents /ASV/ sadarbībā ar Cross-Sektor Solutions, LLC /ASV/ un Latvijas Jaunatnes Veselības centra Padome) ietvaros. Darba grupu veido starpprofesionāļu komanda, kurā darbojas: Liepājas pilsētas virsprokurors, grupas vadītājs; Liepājas pilsētas domes pārstāvis, grupas koordinators; Pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļas inspektore; Valsts policijas pārstāvis; Kriminālpolicijas pārstāvis; Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes imigrācijas dienesta pārstāvis; Kurzemes apgabaltiesas tiesnese; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieks; Nodarbinātības valsts aģentūras EURES nodaļas speciālistes; Bāriņtiesas vadītāja; Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības nodaļas speciāliste; Liepājas sociālā dienesta speciālisti (Liepājas Universitātes lektori); pilsētas laikraksta «Kurzemes vārds» žurnāliste. Starpprofesionāļu komandas funkcionējošā loma: uzticības veidošanās profesionāļu starpā, tiešas komunikācijas esamība starp citu institūciju speciālistiem, dažādie skatījumi uz cilvēku tirdzniecības problēmu caur komandas locekļu padziļinātām zināšanām un ieskatiem problēmā, paplašinās problēmas risināšanas alternatīvas. Kā galvenie ieguvumi no šādas starpinstitūciju sadarbības grupas tika minēti: uzticība tiesībsargājošām iestādēm, kas tiek novadīta līdz klientam, iespēja balstīties uz to, ka starpprofesionāļu komandai ir liela loma kā funkcionējošai vienībai, savstarpējās sadarbības prakse, piederības sajūta problēmas risināšanai grupā.

Iveta Sokola-Sokolova, Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja, STROM II Valmieras pašvaldības darba grupas vadītāja “Pieredze cilvēktirdzniecības jomā Valmierā”

Valmieras pašvaldībā starpinstitūciju sadarbība tiek īstenota, iesaistot pašvaldības iestādes (Bāriņtiesa, Sociālo lietu pārvalde, Pašvaldības policija), valsts iestādes (Valsts policija, NVA, Probācijas dienesta Valmieras nodaļa u.c.), nevalstiskās organizācijas (biedrība «Patvērums «Drošā māja»», nodibinājums «Centrs Valdardze», nodibinājums «Valmieras novada fonds» u.c.), ārstniecības personas un iestādes (ģimenes ārsti, speciālisti, SIA «Vidzemes slimnīca») un izglītības iestādes. Kā būtiskākie ierobežojošie faktori darbā attiecībā cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem tika norādīti: zināšanu trūkums tieši upuru identificēšanas jomā, konkrēta rīcības modeļa neesamība, pašvaldībā nav koordinators šai jomā, atbalsta mehānisma neesamība. Valmieras pašvaldība ir apliecinājusi gatavību pieņemt jaunos izaicinājumus projekta īstenošanas ietvaros un nodrošināt starpinstitūciju darba grupas izveidošanu, nosakot koordinatoru šajā jomā, starpinstitūciju sadarbības rīcības plāna izstrādi, vietējo nevalstisko organizāciju iesaistīšanu atbalsta tīkla veidošanā, cilvēku tirdzniecības novēršanas informatīvo kampaņu organizēšanu pašvaldībā, kā arī apkārtējo novadu iesaistīšanas starpinstitūciju sadarbības mehānismā iespēju izvērtēšanu.

Apkopojot dažādu valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokļus par izpratni par starpinstitūciju sadarbību, rodas pārliecība, ka Latvijā ir skaidra izpratne par starpinstitūciju sadarbības jēgu, saturu un nozīmi cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā. Starpinstitūciju sadarbība ir savas lomas apzināšanās, tajā pašā laikā redzēt un darīt vairāk, nekā noteikts iestādes reglamentā, proti, nevis nedarīt, jo tas nav noteikts iestādes reglamentā, bet gan izmantot iestādes kompetenci, lai darītu vairāk; lai būtu veiksmīga sadarbība, ir jābūt uzticībai sadarbības partneriem, būt atvērtiem un atsaucīgiem, starpinstitūcijas sadarbības ietvaros visiem partneriem ir jāpārzina visu partneru kompetences, lai sadarbības mērķis vienmēr būtu cilvēks, kurām nepieciešama palīdzība, lai cilvēks nepazustu šajā sistēmā; jābūt daudznozaru un daudzlīmeņu starpinstitūciju sadarbībai, kuras kopējie pūliņi ir orientēti uz mērķi, lai palīdzētu cilvēkam neiekļūt cilvēku tirdzniecības lamatās, un, ja tas ir noticis, palīdzēt izkļūt no tām un nodrošināt, lai tas vairs nekad neatkārtojas. Starpinstitūciju sadarbība tēlaini tika salīdzināta ar lapu koku, kura lapas, lielākas un mazākas, viena otru nosedz tik cieši, ka lietus laikā apkašā stāvošo pasargā no samirkšanas, taču, ja starp šīm lapām paliek kāds caurums, samirkšana ir neizbēgama - ja kāda no sadarbības institūcijām neizpilda savas funkcijas cilvēku tirdzniecības gadījuma risināšanā, tad sekas ir, ka netiek pilnībā nodrošinātas cilvēku tirdzniecības upura vajadzības, aizsardzība un interešu ievērošana.

Projekta STROM II Latvijā koordinatore Lāsma Stabiņa atzina, ka efektīva informācijas koordinēšanas un sadarbības mehānisma, kas nodrošinātu veiksmīgas sadarbības izveidošanu starp nacionālo un pašvaldību līmeni, izveidošanu apgrūtina detalizētais administratīvo teritoriju sadalījums Latvijā – 110 novadu pašvaldības un 9 lielo pilsētu pašvaldības. Kā labās prakses piemēru minēja Polijā ieveidoto sadarbības koordinēšanas mehānismu – Polijas 16 vojevodistēs (administratīvās teritorijas valstī) ir izveidotas cilvēku tirdzniecības jautājumu koordinēšanas vienības reģionālo biroju ietvaros, kuras nodrošina regulāru informācijas apmaiņu, sadarbību un konsultēšanos ar Polijas Iekšlietu un administrācijas ministriju, kas atbildīga par valsts cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas īstenošanas koordinēšanu.

Sanāksmes noslēgumā tika secināts, ka, īstenojot Latvijas valsts politikas plānošanas dokumentu cilvēku tirdzniecības novēršanai, kura pamata mērķis ir cilvēku tirdzniecības novēršana, cilvēku tirdzniecības upuru efektīva identificēšana, sociālās rehabilitācijas, atbalsta un aizsardzības pasākumu nodrošināšana upuriem, cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšana un vainīgo personu saukšana pie atbildības, pašvaldībām ir būtiska loma kopīgā šo uzdevumu izpildē. Taču, ņemot vērā pašvaldību autonomiju, to, ka pašvaldībām nav ar likumu noteikta funkcija veikt preventīvās aktivitātes cilvēku tirdzniecības mazināšanai un nodrošināt palīdzību un atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī šādas funkcijas veikšanai nav piešķirts finansējums, arī turpmāk pašvaldības tiks uzrunātas izvērtēt iespējas iesaistīties cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas aktivitātēs, izvērtēt situāciju pašvaldību teritorijās par iespējamu cilvēku ekspluatācijas esamību, īstenot izglītojošas un informatīvas aktivitātes speciālistiem un pašvaldības iedzīvotājiem. Savukārt aktuālās informācijas par dažādiem cilvēku tirdzniecības jautājumiem apmaiņu ar pašvaldībām Iekšlietu ministrija īstenos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu.

Projekta STROM II nacionālās starpinstitūciju sanāksmes dalībnieku saraksts.

Fotogalerija

 

 

Ir uzsākta projekta STROM II "Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību" īstenošana

22.07.2016.


Guidelines for Municipalities "Stepping up local action against human trafficking" are published

Guidelines for Municipalities "Stepping up local action against human trafficking" are the main deliverable of the project “STROM - Strengthening the Role of Municipalities in the Work against Trafficking in Human Beings in the Baltic Sea Region”. The STROM Project is implemented jointly by the Ministry of Interior of the Republic of Latvia and the Council of the Baltic Sea States Secretariat Task Force against Trafficking in Human Beings (CBSS TF-THB) in close cooperation with the NGO “Living for Tomorrow” in Estonia, the Association of Local Authorities in Lithuania, the Ministry of Justice and Public Security in Norway, the Ministry of Interior in Poland, and the County Administrative Board of Stockholm in Sweden. The specific Guidelines for Municipalities were developed building on the main findings, conclusions and impact of the work undertaken in the STROM project.

The general aim of these guidelines is to provide local actors with the knowledge and right tools to strengthen their role in the work against human trafficking and increase the effectiveness of the anti-trafficking actions by ensuring proper and timely victim identification, adequate and sustainable assistance and protection.

The guidelines:

- illustrates the key principles and standards that apply in the design and implementation of all policies and interventions in addressing trafficking at the local level. There are four key principles which call for a human rights-based approach, unconditional and rights-based victim assistance, evidence-based prevention and multi-disciplinary cooperation.

- introduces what trafficking in human beings is and how it is regulated. In addition, example cases of different forms of trafficking are provided to illustrate the many forms of trafficking has taken in the Baltic Sea region.

- focuses on mapping out the local trafficking situation and highlights the various questions that municipalities should consider in order to identify local vulnerable groups and risky locations, and to chart the relevant actors and their resources in order to improve local response to trafficking. Knowing the local context and trends is very important when considering the next steps to be taken in identifying victims, providing assistance and preventing human trafficking.

- focuses on identification of victims of trafficking and introduces indicators of trafficking. A large variety of local actors can identify victims when they are given access to and training on how to use indicators of trafficking. It is important for local actors to react immediately and report suspicions further on to appropriate actors in order to ensure proper support and assistance to victims of trafficking and proper investigation of alleged offenders.

- outlines the key issues regarding victim assistance and the different forms of assistance. The guidelines highlight the importance of making sure that the support offered meets the individual needs of the victims and that it is offered unconditionally, irrespective of the victims’ willingness to cooperate with the authorities.

- focuses on supporting municipalities in the Baltic Sea region in establishing and strengthening measures to prevent trafficking in human beings and related exploitation. The section puts forward a number of measures that municipalities can take in this regard. Many of the measures proposed could be integrated into local social, economic and crime prevention policies and programmes, such as those related to addressing social exclusion and marginalization, safe migration, integration of migrants, poverty, education, violence against women, and so forth. The provided action points emphasize the need to establish pro-active rather than reactive prevention strategies. Such pro-active policies are more cost effective and save resources in the end.

- recaps the main action points for municipalities in order to strengthen their counter trafficking activities as regards mapping of the local situation, identification of victims, provision of assistance as well as prevention of human trafficking.

Ms Lasma Stabina, STROM Project Manager, National Anti-Trafficking Coordinator, Ministry of the Interior of Latvia, and Ms Vineta Polatside, Senior Adviser and Head of Unit, the Council of the Baltic Sea States Task Force against trafficking in Human Beings, who provided project coordination from the CBSS side, informed that different designs - fruits and vegetables - for the cover of the guidelines are used instead of traditional symbols – chains, beaten faces, doors to exit. Different fruits and vegetables in wrong, weird colours are used to demonstrate that even if the offer might seem as very tempting and beautiful, one needs to pay attention whether it is real and legitimate or there are some signs that the situation might be different in reality and these signs should not be ignored.

Guidelines for Municipalities "Stepping up local action against human trafficking" (English language)

Richtlinien für Gemeinden "Intensivere lokale Bemühung gegen Menschenhandel" (German language)

Juhendmaterjal omavalitsusüksustele "Meetmed tõhustamaks inimkaubanduse vastu võitlemist kohalikul tasandil" (Estonian language)

Kuntien toimintaohjeet "Ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen paikallistasolla" (Finnish langugae)

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību" (Latvian language)

Gairės savivaldybėms "Kovos su prekyba žmonėmis stiprinimas savivaldybėse" (Lithuanian language)

Retningslinjer for kommuner "Styrking av lokale tiltak mot menneskehandel" (Norwegian language)

Wytyczne dla gmin "Poprawa lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi" (Polish language)

Руководящие положения для муниципалитетов "Активизация действий по борьбе с торговлей людьми на местном уровне" (Russian language)

Riktlinjer för kommuner "Förstärkt förmåga för lokala insatser mot människohandel" (Swedish language)

Kommunale Retningslinjer "Optrapning af lokal indsats mod menneskehandel" (Danish language, proofreading not done)

 

The guidelines have been produced with funding from the CBSS Project Facility Fund, the Swedish Institute and the Ministry of Interior of the Republic of Latvia.

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"

09.03.2016.

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"  ir projekta “STROM – Stiprinot pašvaldību lomu cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (CBSSPSF/SC 042014/1) rezultāts. STROM projektu īstenoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija kopā ar Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) ciešā sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Living for Tomorrow” Igaunijā, Pašvaldību savienību Lietuvā, Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministriju, Polijas Iekšlietu ministriju un Stokholmas administratīvo pārvaldi Zviedrijā.

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību" mērķis ir pašvaldībā esošām vietējām iestādēm un organizācijām sniegt zināšanas un pareizos rīkus, lai stiprinātu to lomu darbā pret cilvēku tirdzniecību un palielinātu cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu efektivitāti, nodrošinot pienācīgu un savlaicīgu upuru identificēšanu, atbilstošu un ilgtspējīgu palīdzību un aizsardzību.

Vietējās pašvaldības bieži vien ir pirmās, kas saskaras gan ar upuriem, gan cilvēku tirgotājiem. Tomēr pašvaldību iestādēm un organizācijām vairumā gadījumu nav ierādīta nozīmīga vieta nacionālajās un reģionālās stratēģijās cilvēku tirdzniecības novēršanai. Arī vietējo pašvaldību spējas, zināšanas un resursi, strādājot ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem, Baltijas jūras reģionā atšķiras. Vietējo iestāžu un organizāciju rīcībā ir instrumenti, kuri ir piemēroti specifiskiem apstākļiem attiecīgajās pašvaldībās, bet tie bieži netiek pilnībā izmantoti. Ikviens ieteiktais pasākums, protams, var un tam vajag atšķirties atkarībā no vietējā konteksta un cilvēku tirdzniecības situācijas. Lielajām pilsētām upuru ekspluatācijas galamērķa valstīs ir atšķirīgs iespēju līmenis un resursi, ko izmantot cilvēku tirdzniecības novēršanai un palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem, nekā mazajiem ciemiem upuru izcelsmes valstīs, kurās ir augsts bezdarba un nabadzības līmenis.

Vadlīniju mērķa grupa ir dažādas institūcijas un sadarbības partneri pašvaldību līmenī. Paredzēts, ka vadlīnijas vispiemērotākās ir ekspertiem un praktiķiem, kas strādā lielajās un vidēja lieluma pilsētās un/vai pašvaldībās, kur ir izpratne par cilvēku tirdzniecību.

STROM projekta vadītāja, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) Lāsma Stabiņa, komentējot izstrādāto vadlīniju noformējumu, norāda, ka vadlīniju vāku dizainā šoreiz netika izmantoti tradicionālie cilvēku tirdzniecības simboli - rokudzelži, restes, vardarbība, durvis uz izeju. Dažādie augļi un dārzeņi neīstās krāsās tika izmantoti, lai vērstu uzmanību uz to, ka šķietami vilinošs un labs piedāvājums ir jāizvērtē, vai tas ir īsts un pamatots vai tomēr ir pazīmes, ka situācija realitātē var būt pavisam cita, un šaubu gadījumā jebkuras aizdomas nedrīkst ignorēt.

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana (http://www.cilvektirdznieciba.lv/projekts-stiprinot-pasvaldibu-lomu-darbam-cina-ar-cilveku-tirdzniecibu-baltijas/69). STROM projekts ir starpvalstu projekts, kura galvenais mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti un lomu atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām desmit Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā. STROM projekts tika uzsākts 2014.gada novembrī un tā īstenošana noslēdzās 2015.gada 31.decembrī. Projektu finansē Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonds (PSF) – 49392 euro, Zviedru institūts – 50000 euro un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija – 5488 euro. STROM projekta ietvaros tika veikts novērtējums par pašvaldību lomu atbalsta sniegšanas cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismā, organizēta starptautiska konference “Pašvaldības pret cilvēku tirdzniecību”, izstrādātas vadlīnijas pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismus, kas tulkotas visās Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstu valodās, un izstrādāts projekta STROM II priekšlikums, kas būs vērsts uz STROM projekta ietvaros izstrādāto vadlīniju praktisku ieviešanu divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas Federācijas ziemeļ-rietumu reģionā.

STROM projekta ietvaros Rīgā notika starptautiska konference “Pašvaldības pret cilvēku tirdzniecību” (http://www.cilvektirdznieciba.lv/jaunumi/1/Riga-norisinasies-starptautiska-konference-Pasvaldibas-pret-cilvektirdzniecibu/65), kurā piedalījās 77 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Krievijas Federācijas, Beļģijas, Grieķijas, Ungārijas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas. Konferences mērķis bija nodrošināt platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai, kā risināt cilvēktirdzniecības gadījumus pašvaldību līmenī, identificēt kopējus izaicinājumus un labās prakses cilvēktirdzniecības apkarošanai vietējā līmenī Baltijas jūras reģionā, nodrošināt sadarbības partnerus pašvaldību ietvaros ar ekspertu zināšanām un instrumentiem, kas nepieciešami, lai efektīvi risinātu cilvēku tirdzniecības gadījumus, kā arī paplašināt nacionālos un reģionālos sadarbības tīklus, stiprinot pašvaldību lomu atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismā. Konferenci atklāja Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane, Baltijas jūras valsts padomes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Anthony Jay Olsson, Eiropas Savienības Reģionu Komitejas pārstāvis Arnoldas Abramavicius un Baltijas pilsētu savienības Dzimumu līdztiesību komisijas pārstāve Malgorzata Tarasiewicz. Organizējot konferenci, Latvijas Iekšlietu ministriju uzrunāja Nīderlandes Drošības un tieslietu ministrija ar lūgumu rast iespējas STROM projekta konferences ietvaros organizēt atsevišķu sesiju par pašvaldību lomu un darbu cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā apkarošanā ar mērķi savākt informāciju Rokasgrāmatai par starpnozaru sadarbību cīņai pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, kura tika prezentēta starptautiskās konferences ietvaros Amsterdamā, Nīderlandē, 2016.gada 18.–19.janvārī Nīderlandes prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

 

 

January 18-19, 2015

Guidelines for Municipalities "Stepping up local action against human trafficking" presented twice at Workshop G “The administrative approach in the fight against THB for labour exploitation” of the conference “Team Work! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation” in Amsterdam, Netherlands 18-19 January 2016 organized by EU Presidency of the Netherlands

Ms Lasma Stabina, STROM Project Manager, National Anti-Trafficking Coordinator, Ministry of the Interior of Latvia did a presentation “Role of Municipalities in the work against Trafficking in Human Beings”.

  

The STROM project`s conference "Local Action against Human Trafficking" supported the Ministry of Security and Justice of the Netherlands acting as a platform to collect input from municipalities as part of the project "TeamWork! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking for labour exploitation" to compile a manual on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation.

  

May 19 - 20, 2015 Riga, Latvia

The conference “Local Action against Human Trafficking” was organized by the Ministry of the Interior of the Republic of Latvia in close cooperation with the Council of Baltic Sea States Task Force against Trafficking in Human Beings, the Ministry of Security and Justice of the Netherlands and City of Amsterdam.

The conference aimed to provide a platform for sharing knowledge and expertise on how to deal with cases of human trafficking at the municipal level.

Specific objectives:

• To identify common challenges and proven practices to counteract trafficking in human beings at the local level in the Baltic Sea Region and beyond.

• To provide local stakeholders with expert knowledge and tools needed to deal efficiently with human trafficking cases.

• To expand national and regional cooperation networks by strengthening the role of municipalities and local stakeholders in the chain of assistance to victims.

Ms Ilze Pētersone-Godmane, State Secretary of the Ministry of the Interior of the Republic of Latvia welcoming participants of the conference highlighted that "trafficking in human beings is a crime which should not be tolerated. This illegal business flourishes on suffering of exploited people. The human rights violations suffered by trafficking victims contravene the basic principles of the international community.

Human trafficking undermines the principles of a democratic society, the rule of law, and respect for individual rights. Human trafficking undermines international security, state control of borders and world health. Human trafficking expands wealth and affluence or organized crime. Many are scarred for life by the psychological and physical abuse they have suffered as trafficking victims. Families and communities who have lost members to traffickers cannot heal their loss. Human trafficking remains a defining problem of the twenty-first century.

Many countries still lack the fundamentals such as adequate ant-trafficking legislation and national strategies to address the problem. Unfortunately there is no single anti-trafficking strategy that will work in stemming the growth of human trafficking. An effective governmental counter-trafficking response requires many components such as state-funded public education campaigns and awareness raising to prevent trafficking and identify victims, victim’s assistance, training programs for practitioners, enhanced coordination between NGOs and diverse government agencies, and national, regional and international cooperation.

For counter-trafficking activities to be effective cooperation among relevant stakeholders should be ensured not only at the international and national level, but also at local level. Big cities and towns have crucial role in prevention and providing assistance to victims. The conference “Local Action against Human Trafficking” provides opportunities to share knowledge and best practices and raise awareness of municipalities on their role and responsibilities to deal with cases of human trafficking at the municipal level."

During the opening of the conference Mr Anthony Jay Olsson, Head of Media and Communication Unit, the Council of the Baltic Sea States, informed that the STROM Project is a flagship project under the Policy Area Secure - Protection from land-based emergencies, accidents and cross-border crime - of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). Opening speeches were given by Ms Malgorzata Tarasiewicz, Contact Person of Gdansk for the Union of the Baltic Cities in the Comission on Gender Equality, and Mr Arnoldas Abramavicius, the EU Committee of the Regions, CIVEX Commission.

 

The international conference brought together local experts from all the CBSS Member States and other EU Member States to share the local system in place to deal with cases of human trafficking. The two days conference provided an opportunity for various stakeholders to exchange best practices and problems which they encounter in the local municipalities when dealing with human trafficking cases. The conference also helped to establish a network between stakeholders in the Baltic Sea Region. Experts participating in the meeting presented and analysed various cases of human trafficking to identify the most effective solutions which are included in the specific guidelines for the municipalities.

In addition, the Ministry of Security and Justice of the Netherlands collected input from municipalities as part of a project "TeamWork! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking for labour exploitation" to compile a manual on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation. Therefore it hosted session on the role of municipalities within multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation on the second day of the conference.

In total 77 participants took part in the conference. National regional expert teams of the CBSS Member States (Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, the Russian Federation and Sweden) and a representative from a municipality (or a comparable local authority) from each of the other EU Member States (Belgium, Greece, Hungary, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia) participated.

Documents prepared for the conference:

- Invitation

- Programme

- Information regarding session on the role of municipalities within multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation

Presentations:

- Germany: ”Municipalities as Initiators of Local Networks against Labour Trafficking – Examples from Germany” Ms Luiza Lupascu, Arbeit und Leben Berlin/Alliance against Labour Trafficking

- Poland: "Assistance to victims of human trafficking by Association PoMOC, cooperation with institutions" Ms Magdalena Lasota, NGO Association PoMOC, National Consulting and Intervention Center for the Victims of Trafficking

- The Russian Federation: "Assistance to victims of trafficking in human beings in Russia: examples of multilevel cooperation in Moscow and St Petersburg" Ms Yulianna Pavlovskaya, Head of the Migrant Assistance Division, IOM Bureau in Moscow

- Finland: "Experiences in assisting victims of labour trafficking in cooperation with municipalities in Finland" Ms Katri Lyijynen, Senior Advisor, Assistance System for Victims of Trafficking, Joutseno Reception Centre

- Latvia: “Prevention Activities in the Municipalities of Latvia” Ms Sandra Zalcmane, Chair, NGO “Shelter “Safe House””

- Germany: “Informing workers about the Enforcement of Labour Rights – A Contribution to the Prevention of Labour Trafficking in Germany” Dr. Philipp Schwertmann, Head of Section “Migration and Decent Work”, Arbeit und Leben Berlin/Alliance against Labour Trafficking

- Lithuania: ”Prevention of trafficking in human beings in municipalities of Lithuania” Dr. Reda Sirgediene, Advisor, Ministry of the Interior, and Mr Aleksandras Tiaškevičius, Advisor in Legal Affairs, Association of Local Authorities

- "TeamWork! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking for labour exploitation. The role of municipalities"  Mr Brian Oedayrajsingh Varma, Senior Policy Advisor in the Administrative Approach against Organised Crime, City of Amsterdam, and Ms Evelien Pennings, Senior Policy Officer, Ministry of Security and Justice, the Netherlands

 

Rigā norisināsies starptautiska konference "Pašvaldības pret cilvēktirdzniecību"

18.05.2015.

Īstenojot starptautisko projektu STROM “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1), Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Baltijas jūras valstu padomes Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, Nīderlandes Drošības un tieslietu ministriju un Amsterdamas pilsētas pašvaldību organizē konferenci “Pašvaldības pret cilvēktirdzniecību”, kas norisināsies Rīgā, viesnīcā “Albert Hotel” 2015.gada 19. – 20.maijā.

Konferences mērķis ir nodrošināt platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai, kā risināt cilvēktirdzniecības gadījumus pašvaldību līmenī, identificēt kopējus izaicinājumus un labās prakses cilvēktirdzniecības apkarošanai vietējā līmenī Baltijas jūras reģionā, nodrošināt sadarbības partnerus pašvaldību ietvaros ar ekspertu zināšanām un instrumentiem, kas nepieciešami, lai efektīvi risinātu cilvēktirdzniecības gadījumus, kā arī paplašināt nacionālos un reģionālos sadarbības tīklus, stiprinot pašvaldību lomu atbalsta cilvēktirdzniecības upuriem mehānismā.

Konferenci atklās Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane, Baltijas jūras valsts padomes pārstāvis Anthony Jay Olsson, Eiropas Savienības Reģionu Komitejas pārstāvis Arnoldas Abramavicius un Baltijas pilsētu savienības Dzimumu līdztiesību komisijas pārstāve Malgorzata Tarasiewicz.

Konferencē piedalīsies 80 dalībnieki no Baltijas jūras valsts padomes dalībvalstīm (Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas) un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (Beļģijas, Grieķijas, Luksemburgas, Maltas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas).

Informāciju sagatavoja Lāsma Stabiņa (Iekšlietu ministrija) lasma.stabina@iem.gov.lv

April 2015

The assessment study of the role and responsibilities of the municipalities in the chain of assistance to the victims of trafficking in human beings was commissioned by the Ministry of Interior of Latvia and the Task Force against Trafficking in Human Beings (TF-THB) of the Council of the Baltic Sea States (CBSS) under the auspices of the project STROM.

This study was conducted in the nine Member States of the CBSS: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, excluding Denmark and Iceland. 

The aim of this study is to obtain an overview of the different local actors and their roles in combating trafficking for all forms of exploitation.  It targeted those actors who are already involved in anti-trafficking work or who have a significant potential to be involved in this work. In addition, the study has analysed existing resources and structures in the Baltic Sea region, primarily for cooperation at the local level.

The findings are based on the expertise and experience of local actors involved in the STROM project. As such, the study  is meant to map out existing actors and cooperation mechanisms at the local level, capture resources as well as challenges as they are perceived and identified by the local actors, according to the individual context in that specific country. This assessment study will serve a necessary starting point and basis for the development of guidelines for municipalities to help further strengthening the role of the municipalities in counter trafficking work in the Baltic Sea region.

An assessment study illustrates that the role of municipalities in combating human trafficking, capacity and knowledge of local actors in dealing with human trafficking cases differ greatly in the Baltic Sea region.  

Comprehensive anti-trafficking laws are in place covering all forms of exploitation in almost all countries of the Baltic Sea region. However, the roles of local actors in many countries are not sufficiently defined and depend on capacity and funding possibilities in a specific municipality.  With regard to the coordination mechanisms, Member States continue to face a host of various challenges and gaps in combating trafficking.

From the countries analysed in the study, the National Action plan to combat THB currently exists only in Latvia, Estonia and Poland.

In Latvia, considering that THB is a multidisciplinary issue, municipalities are involved in the implementation of the NAP and assigned specific tasks in prevention, assistance to victims and coordination of anti-trafficking activities.

 In Poland, the role of municipalities is limited to the implementation of the Act of Social Assistance. According to this act, a voivodship is responsible for “coordinating actions to prevent trafficking in human beings and to grant support to victims of such practices, within the framework of the social assistance system.”

In Lithuania and Estonia, role and responsibilities of municipalities in the chain on assistance to victims of human trafficking are not clearly defined due to the lack of legislation, mandate, knowledge and funding.

In Finland, municipalities have an obligation to provide assistance to a victim who resides in the municipality.

In Germany, there is no NAP, neither an action plan that regulates the work and role of municipalities in combating trafficking in human beings. Municipalities do not play the main role in combating human trafficking. Nevertheless, there are cooperation and networks between local actors, especially in the area of human trafficking for sexual exploitation. When it comes to human trafficking for labour exploitation, such structures hardly exist.

In Norway, there is no legislation which defines the roles of the municipalities when it comes to human trafficking in general, but laws on Social Assistance defines the municipalities’ role to protect, provide shelter and social assistance to all inhabitants, including foreigners under the “Reflection period”.

Up to now Russia lacks complex national legislation on combating human trafficking, assistance to victims, the responsible state body and the National Action Plan on these issues. The legislation of the Russian Federation neither defines the role of municipalities nor describes the cooperation between agencies. In addition, Russia needs to develop and adopt the Federal law on combating trafficking in human beings and provision of assistance to victims of trafficking.

In Sweden, municipalities enjoy a broad administrative independence when it comes to identification and provision of assistance to victims. The municipalities in Sweden have an obligation to assist victims of THB and ensure their basic needs.

The municipalities in the BSR play quite significant role in providing assistance to victims in most of the countries. However, assistance often depends on capacity, available funding and knowledge of local actors in a specific municipality.

In Russia, there is no national assistance system; government relies entirely on non-governmental organisations to assist victims. Assistance is available only at the municipal level. In Lithuania, assistance is available only at the municipal level, it is limited to rehabilitation assistance, no reintegration assistance is provided to victims.

In Sweden, municipalities play very important role, municipalities are entirely responsible for provision of assistance to victims residing in its territory regardless of citizenship and the assistance is provided by local social services.

In Latvia, national assistance system is funded by the State budget. Rehabilitation assistance is provided by the selected service provider to victims from all regions of Latvia.  Service provider cooperates with social services of local municipalities and other institutions where a client resides to facilitate re-integration of the client into the society.

The municipalities involved in the national assessment study informed that there are no specialized assistance programmes or specialized services for victims of human trafficking in place at the local level. Municipalities considering their developed general programmes of assistance provide different services to victims. In order to receive assistance, a person needs to be recognized as a victim by law enforcement institution or a commission of specialists.

In Poland, reintegration assistance depends on the region, specialized assistance is mainly provided at the national level, and some limited assistance is available at the municipal level. National Consulting and Intervention Centre for Victims of human trafficking is fully financed from the State’s budget as a public task commissioned by the Minister of the Interior to non-governmental organizations. The Centre assists victims not only identified by law enforcement agencies, but also presumed victims, who have not been officially identified, yet may suffer from the threat of being re-victimised. The assistance is provided regardless of obtaining the status of a victim of trafficking in human beings. The assistance offered by the Centre is unconditional and irrespective of the victims’ cooperation with law enforcement agencies. Both Polish and foreign victims are entitled to receive assistance.

In Finland, national assistance system is coordinated by the Joutseno reception Center and provided to those victims who are not residents of a municipality. However, victims who are residents in a certain municipality receive the necessary basic services from their home municipality; the national assistance system for victims of trafficking can advise and guide the victim as well as the municipal authorities involved.  The threshold for being accepted into the system is generally thought to be quite low, although some criticism has also been raised whether or not the system is enough victims oriented. Assistance is only available to victims who report their cases to the authorities and are accepted into the assistance system for victims of trafficking. The situation is more difficult for victims who do not want any contact with the Finnish authorities or do not want to enter the official assistance system.

In Germany, there are specialised counselling services for victims of human trafficking in almost every federal state. Most of them focus on human trafficking for sexual exploitation or female victims.

In Norway, assistance is provided at the municipal level, but legal assistance.  No agency, organisation or commission has a monopoly or responsibility for identifying potential victims of trafficking. In principle, all agencies, organisations or individuals who have a concern that a person may be exploited in human trafficking have a responsibility to identify the person as a potential victim, and refer the person to the responsible authorities and assistance measures.

The main challenges and limitation to implement the policy on trafficking in human beings at the local level defined by the local actors are the following:

  • Lack of cooperation at the local and also national level, especially when it comes to providing assistance to victims of other forms of trafficking, not only sexual exploitation,  seems to be most prominent challenge in the BSR.
  • Lack of mandate. Roles of the municipalities are not defined by the legislation. For example, in Russia assistance to adult victims of human trafficking is provided mainly by civil society organisations that are funded on the project basis. Municipal social centers provide assistance in the form of a shelter only to those persons who are citizens of the Russian Federation and are registered on the territory of the municipality. Also legislation limits provision of social assistance to clients who have socially dangerous diseases, therefore persons involved in sexual exploitation, cannot use the assistance of the state services in full volume.  Children are in more favorable situation; they can be accommodated and assisted in the state centers. 
  • Lack of local referral mechanisms were pointed out by all the countries.
  • Lack of regular trainings at the national and local level, especially on identification of victims. Actors who are in a position to identify and assist victims, lack tools and specialised knowledge.
  • Assistance provided to victims is not adequate; it is a short term assistance which is limited to the crises intervention. States are failing to provide safe harbour for victims, there is no at all or are insufficient reintegration programs for victims, no safety nets provided to persons to reintegrate back to the society.
  • Stigmatisation of victims and stereotypical thinking is also a challenge that results from lack of awareness about trafficking. Society tends to blame victims for making bad choices in life and taking risks.
  • Lack of funds is an issue in all the countries, in the list of priorities, specialised assistance to victims is often placed at the very end of the list.

To some up, the role, tasks and capacity of municipalities to combat trafficking in human beings differ greatly in the Baltic Sea region and need improvement.

 

It was pointed out that in order to improve local responses to trafficking in human beings, local actors would need developed local referral mechanisms, formal mandate and regular trainings.

 

Projekts “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM)

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana.

STROM projekts ir starpvalstu projekts, kura galvenais mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti un lomu atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām desmit Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā.

Cilvēku tirdzniecība tās dažādās formās joprojām ir pieaugoša problēma Eiropā, kā arī Baltijas jūras reģionā. Pilsētas un reģioni ir īpašā situācijā, kad runa ir par cilvēku tirdzniecības pazīmju atpazīšanu: to tuvums vietām, kur notiek cilvēku tirdzniecības upuru izmantošana, dod pašvaldībām lielākas iespējas novērst cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un atbalstīt upurus ciešā sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību. Tomēr vietējām un reģionālajām iestādēm vairumā gadījumu nav ierādīta nozīmīga loma valstu politikas plānošanas dokumentos cilvēku tirdzniecības novēršanai, lai gan cilvēku tirdzniecība nav tikai lielo pilsētu parādība, bet ir izplatījusies arī mazākās pilsētās visā Baltijas jūras reģionā.

Valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju kapacitāte un zināšanas par to, kā strādāt ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem, ievērojami atšķiras Baltijas jūras reģionā. Salīdzinot ar vietējām pašvaldībām, iestādēm valsts līmenī un institūcijām lielāko pilsētu tuvumā parasti ir plašākas zināšanas par cilvēku tirdzniecību. Tomēr arī Baltijas jūras reģiona pašvaldībās ir gan veiksmīgas prakses piemēri, gan nozīmīgi izaicinājumi, bet vairumā gadījumu šie labās prakses piemēri un izaicinājumi nav zināmi ārpus konkrētās pašvaldības robežām.

STROM projekts uzsākts 2014.gada novembrī un turpināsies līdz 2015.gada 31.oktobrim. Projektu finansē BJVP Projektu atbalsta fonds (PSF), Zviedru institūts un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

STROM projekta specifiskie projekta mērķi:

- Identificēt esošos izaicinājumus un labākās prakses pašvaldību līmenī Baltijas jūras reģionā, lai uzlabotu zināšanas un vietējā mēroga pasākumus, kas vērsti pret cilvēku tirdzniecību.

- Nodrošināt vietējos sadarbības partnerus ar ekspertu līmeņa zināšanām un rīcības instrumentiem, kas nepieciešami, lai efektīvi strādātu ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

- Izvērst reģionālās sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību pašvaldību līmenī.

STROM projekta ietvaros tiks veikts novērtējums par pašvaldību lomu, pienākumiem un esošo praksi atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām. Reģionālie eksperti no pašvaldībām Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā tiksies Rīgā reģionālo ekspertu grupu sanāksmē 2015.gada maijā, kurā notiks informācijas un pieredzes apmaiņa par valstīs spēkā esošajām sistēmām, saskaņā ar kurām notiek darbs ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Pamatojoties uz BJVP dalībvalstu sniegtās informācijas un reģionālo grupu ekspertu sanāksmes rezultātiem un secinājumiem, tiks izstrādātas praktiskas vadlīnijas, kā labāk strādāt ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem un cilvēku tirdzniecības upuriem pašvaldībās un kā attīstīt vietējos atbalsta mehānismus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Projektu koordinē Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību ciešā sadarbībā ar NVO “Living for Tomorrow” Igaunijā, Pašvaldību asociāciju Lietuvā, Tieslietu un sabiedriskās drošības ministriju Norvēģijā, Iekšlietu ministriju Polijā un Stokholmas administratīvā apgabala pārvaldi Zviedrijā.

Informācija un jaunumi par projekta īstenošanas gaitu pieejama interneta vietnēs: www.cilvektirdznieciba.lv (www.trafficking.lv) un www.cbss.org/tfthb.

Project “Strengthening the Role of Municipalities in the Work against Trafficking in Human Beings in the Baltic Sea Region” (STROM)

The STROM Project a transnational project that aims to strengthen the capacity and role of municipalities in the chain of assistance to victims of human trafficking in the Baltic Sea Region.

Human trafficking in its different forms continues to be a growing problem in Europe as well as in the Baltic Sea Region. Cities and regions have a special position when it comes to recognising the signs of human trafficking: their proximity to the points of entry of trafficked individuals and to the places where the exploitation takes place gives them a greater opportunity to prevent, protect and support the victims in close cooperation with the civil society.  However, local and regional authorities in most cases do not have a prominent place in the strategies against human trafficking, even though human trafficking is not just a city phenomenon but has spread also in smaller towns throughout the Baltic Sea Region.

Capacity and knowledge of state institutions and non-governmental organizations in dealing with human trafficking cases differ greatly in the Baltic Sea region. Institutions at the national level and authorities in the areas surrounding larger cities tend to have more profound knowledge regarding THB compared to local municipalities. Both great challenges and successful practices can be found at the municipality level in the Baltic Sea Region but in most cases these practices and challenges remain isolated and not known outside the borders of a particular municipality. 

The STROM project commenced in November 2014 and will run till October 2015. The project is funded by the CBSS Project Support Facility (PSF), the Swedish Institute and the Ministry of Interior of the Republic of Latvia.

In order to assess the current role and responsibilities of municipalities in the chain of assistance to victims of all forms of human trafficking and develop effective anti – trafficking policies at the local level, a baseline assessment will be carried out in the Baltic Sea Region.

Regional experts from the municipalities in Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, the Russian Federation and Sweden will meet in a regional expert group meeting in Riga to share and analyse the local mechanisms in place to deal with cases of human trafficking.

The culmination of the project will be specific guidelines for municipalities outlining the main challenges and best practices in dealing with human trafficking cases at the local level. The guidelines will provide local actors with a tool and methods to deal with victims of human trafficking.

The project team consists of a range of different stakeholders. The project is coordinated jointly by the Ministry of Interior of the Republic of Latvia and the Council of the Baltic Sea States Secretariat Task force against Trafficking in Human Beings in close cooperation with the NGO “Living for Tomorrow” in Estonia, Association of Local Authorities in Lithuania, Ministry of Justice and Public Security in Norway, Ministry of Interior in Poland, and County Administrative Board of Stockholm in Sweden.

For further information and project updates, please visit the websites: www.trafficking.lv and www.cbss.org/tfthb

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā