Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros izstrādātā sociālā lomu spēle "The Human Game" (2017)


The Human Game

 

 

 

Spēles izveidotājs - reklāmas aģentūra “GO!AHEAD” (Latvija).

Sociālās lomu spēles "The Human Game" kompektā ietilpst: spēles noteikumi (instrukcija spēles vadītājam), spēlētāju infokartes, spēles lomu kartes, "klusuma" kartes.

Spēle pieejama:

latviešu valodā

krievu valodā

angļu valodā

 

Pētījums “The costs of assisting victims of trafficking in human beings: a pilot study of services provided in Latvia, Estonia, Lithuania” (2017) 

Pētījumu veica Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros.

Šajā pētījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu veidiem trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, ar šādiem pakalpojumiem saistītajām izmaksām un nevalstisko organizāciju un pašvaldību lomai cietušo atbalstam. Finansējums cilvēku tirdzniecības apkarošanai un cilvēku tirdzniecības upuru atbalstam ir aktuāls jautājums, kas skar visas valstis. Izpratnes veicināšana par tiešajām izmaksām saistībā ar palīdzības un atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem, cerams, palielinās izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī veicinās izpratni par cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu finansiālo ietekmi uz upuriem, pakalpojumu sniedzējiem un valsti. Šis ziņojums ir uzskatāms par pirmo mēģinājumu kartēt cilvēku tirdzniecības izmaksas trijās Baltijas valstīs.  


 Latvijas Republikas tiesībsarga pētījums "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu loma cilvēku  tirdzniecības upuru identificēšanas procesā" (2017) 

Pētījums pieejams arī angļu valodā: "The Role of Local Governments’ Social Services, Orphan’s and Custody Courts and Branch Offices of the State Employment Agency of Latvia in the Process of Identification of Victims of Trafficking in Human Beings".

Tiesībsarga pētījuma mērķi ir:
1) apkopot statistiku par atpazītajiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem pašvaldībās un līdzšinējo rīcību cilvēku tirdzniecības gadījumos;
2) izvērtēt institūciju izpratni par cilvēku tirdzniecību un savas lomas apzināšanos starpinstitūciju sadarbībā;
3) apkopot pašvaldību darbinieku viedokļus par cilvēku tirdzniecības cēloņiem un novēršanas veidiem, kā arī apmācību nepieciešamību;
4) sniegt rekomendācijas starpinstitūciju sadarbības uzlabošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Baltijas jūras reģiona 2016.gada ziņojums par cilvēku tirdzniecības novēršanu (2016)Baltic Sea Region Round up report 2016

Human Trafficking Baltic Sea Region Round-Up 2016 sniedz ieskatu par cilvēku tirdzniecības tendencēm Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīs - Dānijā, Iagunijā, Somijā, Vācijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā, par šo valstu tiesisko ietvaru darbam cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā, informāciju par starpinstitūciju sadarbībā iesaistītajām institūcijām un nevalstiskā sektora organizācijām, labājām praksēm cilvēku tirdzniecības novēršanai, statistikas datus par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu laika posmā no 2013.gada līdz 2015.gadam.

Ziņojumā iekļauta informācija par Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (Task Force against Trafficking in Human Beings of the Council of the Baltic Sea States) īstenotajiem projektiem cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības" metodiskais materiāls (2016)

Metodiskajā materiālā iekļautās mācību programmas mērķis ir sagatavot dažādu jomu speciālistus – tālākizglītības trenerus tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā.

Lai kopīgiem spēkiem mazinātu globālā fenomena – ekspluatatīvās fiktīvas laulības – izskaušanu, metodiskajā materiālā "Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības" ir iekļauta gan tēmas teorētiskā bāze, gan praktiskā daļa. Ieskatam dotas arī vairākas “mērķa grupas” prevences aktivitātēm un videolinki. Programmas pielikumā ir sociālo gadījumu apraksti, kurus var izmantot gan visa mācību kursa laikā, gan pie konkrētu tēmu apguves.

Mācību programmas galvenie uzdevumi ir: strukturēt profesionāļu zināšanas par cilvēku tirdzniecību; paaugstināt zināšanas par ekspluatatīvām fiktīvām laulībām kā cilvēku tirdzniecības formu; parādīt profesionāļiem, ka ikvienā posmā var fiktīvo laulību norisi pārtraukt, tādējādi kopumā mazinot cilvēku izmantošanu šajā cilvēku tirdzniecības formā. Kā iedvesmas avots tēmas aktualizēšanai, metodiskais materiāls var noderēt ikvienam, kuram nav vienaldzīgs nelaimē nonācis cilvēks un kurš grib palīdzēt savam līdzcilvēkam. Semināra "Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības" dalībnieku un lektoru vērtējuma anketas. 

Metodiskā materiāla autori ir S. Zalcmane - biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja, sociālā darbiniece un V. Nazarovs – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas (Cīņai ar cilvēku tirdzniecību) vecākais inspektors.

Materiāls izstrādāts projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” HESTIA ietvaros. Projekts no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim tika īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845.

  Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"
(2016)

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību" mērķis ir pašvaldībā esošām vietējām iestādēm un organizācijām sniegt zināšanas un pareizos rīkus, lai stiprinātu to lomu darbā pret cilvēku tirdzniecību un palielinātu cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu efektivitāti, nodrošinot pienācīgu un savlaicīgu upuru identificēšanu, atbilstošu un ilgtspējīgu palīdzību un aizsardzību.

Vietējās pašvaldības bieži vien ir pirmās, kas saskaras gan ar upuriem, gan cilvēku tirgotājiem. Tomēr pašvaldību iestādēm un organizācijām vairumā gadījumu nav ierādīta nozīmīga vieta nacionālajās un reģionālās stratēģijās cilvēku tirdzniecības novēršanai. Arī vietējo pašvaldību spējas, zināšanas un resursi, strādājot ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem, Baltijas jūras reģionā atšķiras. Vietējo iestāžu un organizāciju rīcībā ir instrumenti, kuri ir piemēroti specifiskiem apstākļiem attiecīgajās pašvaldībās, bet tie bieži netiek pilnībā izmantoti. Ikviens ieteiktais pasākums, protams, var un tam vajag atšķirties atkarībā no vietējā konteksta un cilvēku tirdzniecības situācijas. Lielajām pilsētām upuru ekspluatācijas galamērķa valstīs ir atšķirīgs iespēju līmenis un resursi, ko izmantot cilvēku tirdzniecības novēršanai un palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem, nekā mazajiem ciemiem upuru izcelsmes valstīs, kurās ir augsts bezdarba un nabadzības līmenis.

Vadlīniju mērķa grupa ir dažādas institūcijas un sadarbības partneri pašvaldību līmenī. Paredzēts, ka vadlīnijas vispiemērotākās ir ekspertiem un praktiķiem, kas strādā lielajās un vidēja lieluma pilsētās un/vai pašvaldībās, kur ir izpratne par cilvēku tirdzniecību.

Vadlīnijas tika izstrādātas projekta “STROM – Stiprinot pašvaldību lomu cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (CBSSPSF/SC 042014/1) ietvaros.

 

 

 

 

“TeamWork! Rokasgrāmata ekspertiem par daudznozaru sadarbību pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā” (2016)

Rokasgrāmata tika izstrādāta Nīderlandes Drošības un tieslietu ministrijas vadībā. Rokasgrāmata tika prezentēta 2016.gada 18. - 19.janvārī Amsterdamā konferencē "Stiprinot daudznozaru sadarbību cīņai pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā" Nīderlandes prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

"TeamWork! Rokasgrāmata ekspertiem par daudznozaru sadarbību pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā" paredzēta ekspertiem, lai palīdzētu iedvesmot un stiprināt valstu politikas un prakses efektīvi vērsties pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā. Tās nolūks ir stimulēt starpnozaru un pārrobežu sadarbību un visaptverošu pieeju, lai vērstos pret cilvēku tridzniecības fenomenu. Lai gan rokasgrāmata attiecas uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, daudzi ieteikumi var tikt attiecināti arī uz citu cilvēku tirdzniecības formu, tostarp seksuālās ekspluatācijas novēršanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokasgrāmata "Starptautiskā bērnu aizsardzība: praktiskās vadlīnijas speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām" (2015)

Šajā praktiskajā rokasgrāmatā speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām sniegts pārskats par pasākumiem, kas veicami, lai pārrobežu situācijās veicinātu cilvēktiesību un bērnu labāko interešu ievērošanu. Tas ir viegli pieejams rīks, strādājot ar gadījumiem, kad bērni atrodas ārpus dzimšanas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Rokasgrāmatā atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas likumiem aprakstīti standarti un saistības, kas nosaka bērna drošību un labklājību neatkarīgi no viņa nacionalitātes vai imigrācijas statusa.

Starptautiskais regulējums attiecībā uz bērnu starpvalstu situācijās ir spēcīgs. Tas nosaka standartus, lai nodrošinātu bērnu drošību, labklājību un attīstību neatkarīgi no viņu nacionālās izcelsmes vai imigrācijas statusa. Pāri visiem šiem standartiem prevalē ANO Konvencija par bērnu tiesībām, kas nodrošina stabilu pamatu bērnu labāko interešu veicināšanai. Konvencija palīdz speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām orientēties sarežģītajos starptautiskajos, Eiropas un valsts likumos, kad labāko interešu izvērtējumi un noteikšana ir priekšnoteikums, lai katram bērnam konkrēti noteiktu un īstenotu ilgtspējīgu risinājumu.


Šajā praktiskajā rokasgrāmatā "Starptautiskā bērnu aizsardzība: praktiskās vadlīnijas speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām" šie standarti ir pārveidoti norādījumos “soli pa solim”, lai starpvalstu situācijās veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu. Valsts iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem strādājot starpvalstu līmenī, ir nepieciešams labs kontaktu tīkls un skaidras procedūras, kā izvērtēt starpvalstu lietas, pieņemt lēmumus, veikt novirzīšanu un sniegt pakalpojumus.


 

 


Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes izstrādātais
ziņojums “Cilvēku tirdzniecības upuri: datu aizsardzības perspektīva”
 

Ļoti svarīgs aspekts cīņā pret cilvēku tirdzniecību ir datu apstrāde, ko veic tiesībaizsardzības iestādes, un šo iestāžu pienākumi attiecībā uz šo apstrādi. Eiropola Apvienotā uzraudzības iestāde pieredzēja, ka valstu un starptautiskajā līmenī ir vajadzīga lielāka uzmanība un saskaņošana attiecībā uz datu apstrādes darbībām, ko veic visas kompetentās iestādes — policija, prokurori un izmeklēšanas tiesneši, kuri iesaistās cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Eiropas Savienības uz cietušajiem orientētā pieeja prasa ieguldījumus precīzā datu apstrādē, jo šo cietušo aizsardzība ir tieši saistīta ar šo apstrādi. Šajā ziņojumā ir pētīta sinerģija starp atbildību par tiesībaizsardzības procesu un atbildību par datu aizsardzību datu apstrādei. Ir ieviesti īpaši nosacījumi, kas palīdzēs šīm iestādēm, kas saskaņā ar valstu likumiem būs atbildīgas par datu apstrādi attiecībā uz personām, kuriem kā cilvēku tirdzniecības upuriem nepieciešama aizsardzība. Šie nosacījumi plaši jāpopularizē un jāīsteno, bet to lietošana ir jāpakļauj kontrolei.

ziņojums “Cilvēku tirdzniecības upuri: datu aizsardzības perspektīva”
 

Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2015.gadā http://www.emn.lv/wp-content/uploads/APR_2015_LATVIA_part_2_LV.pdf

Policy Report on Migration and Asylum Situation in Latvia. Reference year 2015 http://www.emn.lv/wp-content/uploads/APR_2015_LATVIA_part_2_EN.pdf

 

 

Metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecības mazināšanu (2015)

Izstrādājot metodisko materiālu sociālajiem darbiniekiem darbam ar konkrētu mērķa grupu – cilvēku tirdzniecības upuriem, galvenais mērķis ir veicināt profesionālu sociālā darba attīstību Latvijā. Metodiskais materiāls veido informācijas pamata bāzi, kas veicinās multidisciplināru (piemēram, sociālo darbinieku sadarbība ar valsts un pašvaldību policijas darbiniekiem, psihologiem/psihoterapeitiem, medicīnas darbiniekiem u.c. speciālistiem) un starpinstitucionālu (piemēram, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārpus Latvijas robežām u.c.) sadarbības modeli palīdzības un atbalsta nodrošināšanai cilvēku tirdzniecības upuriem.

Metodiskais materiāls var sniegt palīdzību speciālistiem cilvēku tirdzniecības upuru, kā arī potenciālo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā, tādējādi veicot apjomīgu preventīvo darbu iestādēs, kurās strādā sociālā darba speciālisti.

Metodiskais materiāls izstrādāts projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Materiālu sagatavojusi: biedrība “Patvērums “Drošā māja””. 

Metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecības mazināšanu.pdf

 

 


Metodiskie ieteikumi pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem ir izstrādāti sociālā darba speciālistiem, kuru redzeslokā, veicot sociālo darbu, nonāk personas:

- kuras varētu būt cietušas (vai cieš) no cilvēku tirdzniecības;

- kuras pašvaldībā atgriežas valsts finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma cilvēku tirdzniecības upuriem laikā vai pēc pakalpojuma.

Metodiskos ieteikumus pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem izstrādājusi Labklājības ministrija. LM_metodiskie ieteikumi pasvaldibu socialajiem dienestiem.pdf

 

 

„ADSTRINGO – cīņa pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, uzlabojot partnerību, veicinot faktu konstatāciju un intensificējot organizatoriskās pieejas” projekta ietvaros izstrādātas Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā (ADSTRINGO vadlinijas LAT.pdf).

Vadlīniju saīsinātā versija ir izveidota tā, lai to būtu ērti izmantot un uz to varētu viegli atsaukties un tā kalpotu par īsu pārskatu un kontrolsarakstu, kurā norādīts, kā pēc iespējas veiksmīgāk novērst darba ņēmēju migrantu ekspluatāciju. Vadlīniju saīsinātā versija ir paredzēta valsts amatpersonām, uzņēmumiem, īpaši darbiekārtošanas aģentūru darbiniekiem un darba devējiem, kā arī arodbiedrībām un nevalstiskām organizācijām (NVO). Saīsinātajā versijā ietilpst īsi izvilkumi no oriģinālās vadlīniju versijas.

Vadlīniju darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā saīsinātā versija, kuru ES un Zviedru institūta finansētā ADSTRINGO projekta ietvaros izstrādājusi Liliana Sorentino (Liliana Sorrentino) un Anīna Jokinena (Anniina Jokinen). 

Laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam ADSTRINGO projekts ir īstenots deviņās Baltijas jūras reģiona valstīs, un tā ietvaros ir veikta izpēte, kā arī izveidots tīkls un pilnveidotas iespējas sekmīgāk novērst cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā. Projekta  sadarbības partneri ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Tartu Universitāte Igaunijā, kā arī Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB). CBSS TF-THB koordinēja paralēlu projektu arī Polijā un Krievijas Federācijā.

 

Augstākā Tiesa 2014.gada 14.novembrī savā mājaslapā ir publicējusi 2014.gada tiesu prakses apkopojumu krimināllietās par cilvēku tirdzniecību, ko projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros sagatavojusi Dr.iur. Valentija Liholaja.

Pētījums pieejams Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājas lapā sadaļā Tiesu prakses apkopojumi krimināltiesībās http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/.

 

Informatīvais materiāls par cietušo tiesībām saskaņā ar Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību prasībām un informatīvais materiāls par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību uzraudzības mehānismu

    

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā