Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Projekts „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”

   

2013. gada gada 5. jūlijā uzsākta projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” realizācija. Projekts tiek īstenots, izmantojot 46 666 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību un biedrības līdzfinansējumu. Tā mērķis ir palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Projekta norises laiks: 2013. gada 5. jūlijs – 2015. gada 30. jūnijs.

Plānots, ka projekta programma tiks īstenota visā Latvijā, realizējot dažādas aktivitātes: biedrības iesaistīšanos sadarbības tīklos; līdzdalības veicināšanu rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos; konsultatīvi-informatīvā tālruņa līnijas darbības nodrošināšanu; speciālistu supervīzijas nodrošināšanu; NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai izveides uzsākšanu; biedrības biedru, darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes celšanu; papildus finansējuma avotu piesaisti biedrības aktivitāšu nodrošināšanai; brīvprātīgā darba popularizēšanu.

„Lai mazinātu tirdzniecību ar cilvēkiem visā pasaulē valstu valdībām ir izvirzīti trīs galvenie mērķi: preventīvais darbs; palīdzības sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem; cilvēku tirgotāju kriminālvajāšana. Kā NVO, kas palīdzību upuriem nodrošina jau 6 gadus, par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem uzskatām arī preventīvo pasākumu regulāru nodrošināšanu. Ir svarīgi, lai palielinātos to cilvēku skaits, kuri kā profesionāļi var sniegt informāciju par cilvēku tirdzniecības riskiem. Ļoti svarīga ir jauniešu izglītošana, lai viņi kļūtu par vienaudžu izglītotājiem un ar savu piemēru parādītu, ka cilvēks nav pārdodama prece un ka ir vērts zināt, kā sevi pasargāt. Tāpēc projekts „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” kopumā un tajā skaitā arī biedrības 2013. gada darba plāns ir vērsts uz biedrības galveno pamata aktivitāšu ilgtermiņa nodrošināšanu, kas ļautu cerēt, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits ar katru gadu samazinātos,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Kā mērķa grupa projektā tiks iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēktirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

Programmu "NVO fonds" apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. „NVO darbības atbalsta programma” apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; vide un ilgtspējīga attīstība un dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/biedribas-patverums-drosa-maja-darbibas-atbalsta-programma-cilveku-tirdzniecibas-mazinasanai-latvija

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā