Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Projekts CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” vērsts uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā visās Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs (Granta līgums CBSS PSF Nr.2019/02).

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt sadarbības partnerus un ieinteresētās puses cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā apkarošanā un pārtraukšanā, analizējot un nostiprinot informāciju, uzlabojot palīdzību upuriem un pastiprinot cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Projekta galvenais mērķis tiks sasniegts ar pasākumu kopumu, kas tiks īstenots 24 mēnešu laikā un tiks sadalīts starp projekta partneriem, izmantojot to stiprās puses un pieredzi cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Projekta aktivitātes ietver projekta uzsākšanas sanāksmi un trīs galvenās sastāvdaļas:

1. Izpētes darbu komponente par darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu Dānijā, Vācijā, Latvijā, Polijā un Norvēģijā.

2. Tiks organizēti trīs starpvalstu ekspertu semināri Norvēģijā, Somijā un Vācijā, iesaistot profesionāļus un praktiķus no visām BJVP dalībvalstīm.

3. Augsta līmeņa konference, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem un nepieciešamajām darbībām BJVP dalībvalstīs. Iecerēts, ka, pamatojoties uz projektā veikto izpētes darbu ziņojumu un starpvalstu semināru rezultātiem, tiks izstrādāta un pieņemta Viļņas deklarācija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā BJVP dalībvalstīs.

Projekta aktivitātes tieši iesaistīs vairāk nekā 200 dalībnieku no BJVP 11 dalībvalstīm, kas spēj identificēt, palīdzēt cietušajiem un saukt pie atbildības noziedzniekus. Dalībnieki ir tiesībsargājošo iestāžu, nevalstisko organizāciju, politikas veidošanas, pakalpojumu sniedzēju un citu kompetento sadarbības partneru pārstāvji.

Projekta ilgums: no 2019.gada 2.septembra līdz 20121.gada 31.augustam

Projekta vadošais partneris: Latvija (Iekšlietu ministrija)

Projekta partneri:

Dānija (Vides un pārtikas ministrijas Dzimumu līdztiesības departaments)

Lietuva (Iekšlietu ministrija)

Norvēģija (Tieslietu un sabiedrības drošības ministrija)

Polija (Iekšlietu un administrācijas ministrija)

Somija (Joutseno uzņemšanas centrs (Somijas Imigrācijas dienests))

Vācija (Federālā Darba un sociālo lietu ministrija)

Projekta īstenošanu līdzfinansē: BJVP Projektu atbalsta fonds (CBSS Project Support Facility (PSF)), Latvijas Repubikas Iekšlietu ministrija un Somijas Joutseno uzņemšanas centrs (Joutseno Reception Centre in Finland)

 

Publikācijas un informācija par CAPE projekta īstenošanas gaitu:

Izpētes darbs par saistību starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā (08.09.2020.)

Īstenojot projektu CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā”, kas vērsts uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā visās Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīs, Latvijā tika veikts pētījums, kura mērķis ir atklāt saistību starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā Latvijā.

Izvērtējot jomu regulējošos normatīvos aktus, tika secināts, ka cilvēku tirdzniecība darbaspēka ekspluatācijas nolūkā normatīvajos aktos netiek minēta un tas ir salīdzinoši jauns termins. Tika secināts, ka, sakārtojot migrāciju un darba tiesības regulējošos normatīvos aktus, mazināsies darba ekspluatācijas kā cilvēku tirdzniecības formas riski.

Izpētes darba rezultāti atklāj, ka darba ņēmēju migrantu ekspluatācijas novēršanai ir nepieciešami dažādi preventīvie pasākumi. Kā galvenais pasākums (vai pasākumu kopums), ko nepieciešams veikt, ir sabiedrības un darba ņēmēju migrantu izglītošana (par nodarbinātības sistēmu, par darbā pieņemšanu, par normatīvajiem aktiem, tiesībām, pienākumiem un riskiem). Lai to veiktu, eksperti norāda, ka nepieciešams uzlabot esošos instrumentus (piemēram, Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietni) un radīt jaunus (piemēram, aplikācija par darba iespējām Eiropā). Lai labāk novērstu darba ekspluatāciju, eksperti aicina kompetentās iestādes uz ciešāku sadarbību, kas atvieglos gadījumu atklāšanu, novēršanu un palīdzības sniegšanu.

Pētījuma autore biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste, valdes locekle mag.iur. Gita Miruškina kopš 2009.gada biedrībā strādā ar cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām: valsts iepirkuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem” ietvaros nodrošina cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas pakalpojuma vadīšanu, darbu speciālistu komisijā, kurā tiek veikts personas atbilstības cilvēku tirdzniecības upuru kritērijiem novērtēšana, cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas plānu izstrādi, nodrošina individuālas jurista konsultācijas atbilstoši rehabilitācijas plānam, atbalstu klientam kriminālprocesa laikā un, ja nepieciešams, pārstāv klientu tiesā.

Izpētes darbs par tēmu "Kā cilvēki tiek vervēti darbam Latvijā: saistība starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā", G.Miruškina, 2020

Izpētes darba "Kā cilvēki tiek vervēti darbam Latvijā: saistība starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā" KOPSAVILKUMS (latviešu valaodā)

Izpētes darba KOPSAVILKUMS (angļu valodā) SUMMARY of the Research “How are people recruited for work in Latvia: the relationship between recruitment practices and labour exploitation and trafficking in human beings”

Vairāk lasiet->

Diskusija "Slēptās patiesības: darbā pieņemšanas prakses un cilvēku tirdzniecība" (17.09.2020.)

2020.gada 30.septembrī plkst.14:00 (Latvijas laiks) notiks Baltijas jūras valstu padomes organizētā virtuālā diskusija par slēptajām patiesībām par saikni starp darbā pieņemšanas praksi un cilvēku tirdzniecību saistībā ar nodarbinātību un dažādiem darbaspēka tirdzniecības veidiem galamērķa valstīs - Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā.

Ar projekta CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto pētījumu rezultātiem diskusijas dalībniekus tiešsaistē iepazīstinās pētījumu autores:
 
Gita Miruškina (Latvija): biedrības "Patvērums "Drošā māja" juriste, strādā ar cilvēkiem, kuri ir meklējuši darbu ārvalstīs un tikuši pakļauti cilvēku tirdzniecībai; vairāk kā 20 gadus Gita Miruškina ir aizstāvējusi cilvēku tirdzniecības upuru tiesības.
Dr. Reda Sirgediene (Lietuva): juriste un pētniece, kura ir vadījusi Lietuvas policijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļu, bijusi Nacionālā koordinatore un Nacionālā ziņotāja par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem.
 
Dr. Julia Muraszkiewicz (Polija): vadījusi NVO “Manchester Stop”, kurā tika nodrošināts drošs patvērums cilvēku tirdzniecības upuriem, bijusi brīvprātīgā Fairwork Nīderlandē, palīdzot darbspēka ekspluatācijā nonākušajiem upuriem, tiesību zinātņu doktore, specializējas jautājumos par cilvēku tirdzniecību, cilvēktiesībām un Eiropas krimināltiesībām.
 
Luiza Lupascu (Vācija): neatkarīga pētniece ar septiņu gadu darba pieredzi cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos nacionālā un starptautiskā līmenī, publicējusi dažādas vadlīnijas un ziņojumus par cilvēku tirdzniecību un darbaspēka ekspluatāciju.

Interesentiem lūgums reģistrēties dalībai diskusijā, izmantojot saiti  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpf-mrrDosHtcKtH0ZHESjxIM7h1FRg9al, diskusija notiks angļu valodā, dalība ir bez maksas.
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā