Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Cilvēktirdzniecības novēršana

Iekšlietu ministrijas izstrādātās „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.janvāra rīkojumu Nr.29 „Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam” (atbalstītas Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdē).

„Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības, un veicināt starpnozaru sadarbību šī mērķa sasniegšanai.

Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ir trešais valdības politikas plānošanas dokuments cilvēku tirdzniecības novēršanai pēdējo desmit gadu laikā.

Pamatnostādnes ir dokuments, kas ir domāts katram sabiedrības pārstāvim, lai gūtu priekšstatu, kas ir cilvēku tirdzniecība, lai saprastu, kāda ir valsts iestāžu un nevalstiskā sektora rīcība, lai novērstu un apkarotu cilvēku tirdzniecību un nodrošinātu atbalstu, palīdzību un aizsardzību cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām.

Pamatnostādnes ir izstrādātas ciešā sadarbībā ar nevalstisko sektoru, kas kopš 2002.gada ir uzkrājis nozīmīgu institucionālo pieredzi atbalsta sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem.

Pamatnostādnes un tajās iekļautie pasākumi ir paredzēti, lai efektīvi vērstos pret cilvēku tirdzniecību, jo pieprasījums pēc seksuālajiem pakalpojumiem un lēta darbaspēka un attiecīgi piedāvājums rada nepieciešamību pēc politikas plānošanas, kas atbilst cilvēku tirdzniecības mērķa valsts izaicinājumiem.

Statistikas dati liecina, ka cilvēku tirdzniecības apjomi diemžēl nesamazinās. Tas liecina ne tikai par to, ka cilvēku tirdzniecība pastāv, bet apliecina to, ka īstenotie pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā ir efektīvi, jo kompetento valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti spēj identificēt cietušās personas, informēt tās par Latvijā pieejamo palīdzību, atbalstu un aizsardzību cilvēku tirdzniecības upuriem, izskaidrot upuriem viņu tiesības, kā arī informatīvo kampaņu un pasākumu rezultātā sabiedrība kļūst zinošāka un Latvijas valstspiederīgie aizvien biežāk apzinās, ka ir kļuvuši par ļaunprātīgas izmantošanas upuriem, un vēršas pēc valsts nodrošinātās palīdzības un aizsardzības.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā