Notikumu kalendārs - Janvāris, 2020

Publikācijas par FLOW projektu:

Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli (12.11.2019.)

Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli    

Analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli" (2019)

Analytical tool "Shady business. Uncovering the business model of labour exploitation" (2019)


Desmit dažādu organizāciju pārstāvji kļūst par atbildīga biznesa vēstnešiem (17.12.2018.)

Četru valstu partnerībā tiek uzsākts projekts darbaspēka ekspluatācijas novēršanai (05.10.2018.)


Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda (ISF-Police)

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

FLOW projekts "Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos" veicina vsptverošu pieeju cilvēku tirdzniecības novēršanai un izmeklēšanai saistībā ar ekonomiskiem noziegumiem un iesaista uzņēmumus cilvēku tirdzniecības novēršanā.

Cilvēku tirdzniecība ir sarežģītu savstarpējo sakarību gala rezultāts starp ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses trūkumu, organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgām finanšu plūsmām. Lai efektīvi vērstos pret darbaspēka ekspuatāciju, ir ļoti svarīgi izprast šīs sakarības un nodrošināt sadarbību starp uzņēmumiem, tiesībaizsardzības iestādēm un darba inspektoriem. Turklāt veikto pasākumu pamatā jābūt cilvēku tirdzniecības upura vajadzībām un tiesībām.

Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) pētījumā ir secināts, ka:

Pirmkārt, tiesībaizsardzības iestādes pienācīgi neatzīst un nepievērš uzmanību darbaspēka ekspluatācijai un cilvēku tirdzniecībai. Cilvēku tirdzniecības noziegumi parasti tiek risināti vai nu ekonomisko noziegumu kontroles ietvaros, vai arī kā vardarbīga nozieguma veids, bet reti gan kā viens vienots noziedzīgs nodarījums. Tas nozīmē, ka nevar pilnībā risināt ekonomisko noziegumu pret valsti un atsevišķu cietušo tiesību pārkāpumus. Otrkārt, šajā projektā tiek izmantots jēdziens, ka darbaspēka ekspluatācija ir korporatīvs noziedzības veids, ko motivē ekonomiskā peļņa. Uzņēmumi, kas iesaistīti cilvēku tirdzniecībā, gūst negodīgas ekonomiskas priekšrocības un izkropļo konkurenci un brīvā tirgus darbību (Ollus 2016). Tāpēc projekta mērķis ir iesaistīt gan tiesībaizsardzības iestādes, gan privāto sektoru, lai risinātu cilvēku tirdzniecību ar visptveerošu pieeju, paturot prātā, ka cilvēku tirdzniecības upuri var tikt izmantoti vairākos veidos, piemēram, gan piespiedu darba, gan seksuālās izmantošanas nolūkā.

Cilvēku tirdzniecība ir sarežģīts noziegums. Bieži vien cilvēku tirdzniecība ir saistīta ar daudziem citiem noziegumiem, tomēr bieži cilvēku tirdzniecības noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana netiek sasaistīta ar citiem noziegumiem. Līdzīgi koncentrēšanās uz ekonomisko noziegumu izmeklēšanu bieži vien izslēdz cilvēku tirdzniecības izmeklēšanu. Tas var būt saistīts ar resursu trūkumu, bet tas saistīts arī ar zināšanu un izpratnes trūkumu par cilvēku tirdzniecības problēmas sarežģīto dabu. Projekts novērš šo plaisu, izveidojot izmeklēšanas atbalsta rīku tiesībaizsardzības iestādēm, lai veicinātu visaptverošu pieeju cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanai, jo īpaši saistībā ar ekonomiskiem noziegumiem un nelikumīgām finanšu plūsmām. Šāda izmeklēšana prasa īpašu izpratni un prasmes, kā arī sadarbību starp specializētām policijas vienībām (cilvēku tirdzniecības izmeklēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana utt.). Projekts arī aicina sadarboties ar citām iestādēm, jo īpaši ar darba inspektoriem, kuri saskaras ar uzņēmumiem. Projektu aktivitāšu ietvaros tiek uzlabots dialogs un sadarbība starp šīm iestādēm. Izmeklēšanas atbalsts tiks izveidots, orientējoties uz upuriem, uzsverot upuru vajadzības un tiesības identifikācijas un izmeklēšanas posmā, kā arī to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai upuris tiktu novirzīts cietušo palīdzības sistēmai saskaņā ar cietušā individuālajām vajadzībām.

Otrkārt, šis projekts apstiprina, ka cilvēku tirdzniecības pamatā ir iespēja gūt peļņu daudzos līmeņos, un uzņēmumi, kas gūst labumu no cilvēku tirdzniecības, nav tikai noziedzīgi organizēti. Patiesībā tā bieži ir likumīgu uzņēmumu ķēde, kas iesaistās cilvēku tirdzniecībā, gan apzināti, gan neapzināti. Pamatojoties uz projekta partneru pieredzi saistībā ar sadarbību ar privāto sektoru, ir zināms, ka uzņēmumiem ir lielāka vēlme risināt cilvēku tirdzniecības riskus savā darbībā un samazināt šos riskus, izmantojot korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijas un instrumentus. Šī pieaugošā vēlme daļēji ir saistīta ar faktu, ka pēdējo gadu laikā pasaules mēroga apakšuzņēmēju ķēdēs ir pastiprinājusies pasaules mēroga rīcība pret piespiedu darbu un cilvēku tirdzniecību - tostarp lielāka uzmanība tiek pievērsta uzņēmumu atbildībai un lomai.

Projektā izstrādātie rīki tiks pielāgoti četrām projekta valstīm - Somijai, Bulgārijai, Igaunijai un Latvijai. Tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām izstrādātie izmeklēšanas līdzekļu izstrāde tiks veikta sadarbībā ar Centrālās Somijas un Ostrobotnes policijas departamentiem, Dienvidu Somijas Darba inspekciju, Latvijas Valsts policiju, Latvijas Valsts darba inspekciju, Bulgārijas Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības apkarošanas ģenerāldirektorātu, Bulgārijas Darba inspekcijas izpildaģentūruIgaunijas Tieslietu ministriju, Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu (EURES), Igaunijas Valsts policiju, Igaunijas prokuratūru. Uzņēmējdarbības riska pārvaldības instrumenti tiks izstrādāti sadarbībā ar valstu uzņēmumu pārstāvjiem, lai praksē piemērotu korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijas un uzlabotu zināšanas par riskiem, kas saistīti ar darbaspēka ekspluatāciju, t.sk. Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platformu (CSR Latvia)Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Igaunijas Būvuzņēmēju asociāciju, Somijas Būvniecības industrijas RT (CFCI), ArcTech Helsinku kuģu būvētavu un Būvniecības informācijas grupu. Praktiskie rīki projekta ietvaros tiks pielāgoti projekta partnervalstu vajadzībām, bet tos varēs izmantot arī citās dalībvalstīs, pielāgojot attiecīgo valstu vajadzībām.

FLOW projekta partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekta partneru zināšanas papildina viena otru organizētās noziedzības, nelikumīgu finanšu plūsmu un cilvēku tirdzniecības jomā, pievēršot uzmanību uz cilvēku tirdzniecības upuriem vērstai pieejai.

Kontaktinformācija:

Anniina Jokinen, projekta vadītāja Somijā, pojekta vadības grupas vadītāja, anniina.jokinen@om.fi
Aleksandra Anikina, komunikāciju asistente HEUNI, aleksandra.anikina@om.fi
Anna Markina, projekta vadītāja Igaunijā, projekta rezultātu izplatīšanas grupas vadītāja, anna.markina@ut.ee
Lāsma Stabina, projekta vadītāja Latvijā, nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, lasma.stabina@iem.gov.lv
Atanas Rusev, projekta vadītājs Bulgārijā, cilvēku tirdzniecības biznesa modeļa analīzes grupas vadītājs, atanas.rusev@csd.bg

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā