Notikumu kalendārs - Jūlijs, 2020

Darba grupa cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas īstenošanas koordinēšanai turpina darbu, piesaistot jaunus sadarbības partnerus

13.03.2017

Ar Ministru prezidenta 2017.gada 28.februāra rīkojumu Nr.52 “Par darba grupu Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam īstenošanas koordinēšanai” ir apstiprināta starpinstitūciju darba grupa.

Darba grupa ir izveidota ar mērķi koordinēt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanā, kā arī nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu un saskaņotu rīcību cilvēku tirdzniecības novēršanā un atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem.

Darba grupā deleģēti pārstāvji no nozaru – Iekšlietu, Tieslietu, Labklājības, Ārlietu, Veselības, Kultūras, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas – ministrijām, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Ģenerālprokuratūras, Rīgas domes, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, nevalstiskajām organizācijām – biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta””, biedrības “Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Latvijas biroja. Darba grupu vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs.

 

Minētais darba grupas formāts pirmoreiz tika izveidots ar Ministru prezidenta 2010.gada 3.marta rīkojumu Nr.77 „Par darba grupu „Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanas koordinēšanai”, un tas ir pierādījis savu efektivitāti, nodrošinot efektīvu politikas plānošanas dokumenta uzdevumu izpildi, operatīvu informācijas apmaiņu par aktivitātēm cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā un rīcību jautājumos par atbalsta un palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 5.aprīļa direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI, 19.pants “Valstu ziņotāji vai līdzvērtīgi mehānismi” nosaka, ka dalībvalstis veic vajadzīgo pasākumus, lai izveidotu valstu ziņotājus vai citus līdzvērtīgus mehānismu. Šādu mehānismu uzdevumi ietver cilvēku tirdzniecības tendenču izvērtējuma veikšanu, pret cilvēku tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātu novērtēšanu, tostarp statistikas apkopošanu ciešā sadarbībā ar attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas šajā jomā, un ziņojumu sniegšanu. Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, kas ar likumu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību” 2008.gada 24.janvārī tika apstiprināta un pieņemta Latvijā, 29.panta “Specializētās iestādes un koordinējošās institūcijas” 2.punkts nosaka, ka ikviena Puse veic tādus pasākumus, kādi ir nepieciešami, lai nodrošinātu savu valsts pārvaldes iestāžu un citu sabiedrisko organizāciju darbības plānu un rīcību saskaņošanu pret cilvēku tirdzniecību, attiecīgajos gadījumos – caur koordinējošo institūciju izveidošanu.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā