Notikumu kalendārs - Jūlijs, 2021

Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā

05.07.2019

2019.gada 4.jūlijā uz darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksmi bija ieradušies gandrīz visu darba grupā pārstāvēto institūciju pārstāvji: no Iekšlietu, Tieslietu, Ārlietu, Labklājības, Veselības, Kultūras, Izglītības un zinātnes nozaru ministrijām, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts darba inspekcijas, Valsts nodarbinātības aģentūras, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga biroja, Ģenerālprokuratūras, Rīgas Pašvaldības policijas, Rīgas domes Labklājības departamenta, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstiskajām organizācijām – Centrs Marta, Patvērums “Drošā māja” un Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta, kuri turpmāk tiks aicināti piedalīties darba grupas sanāksmēs.

Darba grupas locekļi informēja par pamatnostādņu īstenošanas gaitu, darbības rezultātiem, identificētajām problēmām, priekšlikumiem cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas, palīdzības un atbalsta sniegšanas cilvēku tirdzniecības upuriem jomā:

- Notiesāti divi Latvijas pilsoņi par cilvēku tirdzniecību organizētā grupā ar reālu brīvības atņemšanas sodu (5 gadi un 2 mēneši un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem) par trīs Latvijas pilsoņu cilvēku tirdzniecību piespiedu laulību nolūkā, kas notika 2011.gadā.

- Valsts policija nosūtījusi kriminālvajāšanai divus kriminālprocesus par cilvēku tirdzniecību; 2019.gada pirmajā pusgadā nav uzsākts neviens kriminālprocess pēc Krimināllikuma 154.¹panta “Cilvēku tirdzniecība”.

- Šā gada sešos mēnešos identificēts 21 cilvēku tirdzniecības upuris: 16 vīrieši (darbaspēka ekspluatācija), piecas sievietes (seksuāla izmantošana, piespiedu fiktīvas laulības) un viena nepilngadīga persona (seksuāla izmantošana, pornogrāfija).

- Darba grupas locekļi turpina aktīvi strādāt sabiedrības informēšanas, speciālistu izglītošanas un tiesību aktu pilnveidošanas jomā.

- Veselības ministrija izstrādājusi “Ieteikumi ārstniecības personām cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai” projektu, kas veidoti kā palīglīdzeklis ārstniecības personām, lai iepazīstinātu ārstniecības personas ar mūsdienu cilvēku tirdzniecības formām un tādējādi veicinātu iespēju, ka ārstniecības personas savā ikdienas darbā varētu atpazīt iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri un, sniedzot nepieciešamo medicīnisko palīdzību, piedāvātu arī cilvēku tirdzniecības upurim iespēju vērsties pēc palīdzības, lai izkļūtu no esošās situācijas.

Baiba Puķukalne, Rīgās reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājaIekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājai Baibai Puķukalnei par iniciatīvu un profesionālo ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanas valsts politikas īstenošanā.

Cilvēktiesību eksperte Dace Kavasa prezentēja izpētes darba starprezultātus, kas iegūti, strādājot pie datu vākšanas un izpētes darba veikšanas projekta FLOW “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” ietvaros. D.Kavasa izpētes darba ietvaros īpašu uzmanību pievērsa Latvijas valstspiederīgo ekspluatācijas gadījumam Lielbritānijā un vispārējās shēmas izstrādei, kuras pamatā ir darbaspēka ekspluatācijas riski būvniecības nozarē, nodarbinot trešo valstu valstspiederīgos būvobjektos Latvijā, pamatojoties uz pasūtītāja līgumu ar būvnieku Latvijā, kuram noslēgts sadarbības līgums ar apakšuzņēmēju, kuram savukārt noslēgts sadarbības līgums ar citu apakšuzņēmēju, kuram noslēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu ārvalstīs, kurš pieņem darbā strādniekus no Ukrainas, arī Latvijas, un nosūta darba pakalpojumu sniegšanai uz Latviju. Lai gan strādniekiem mutiski apsolīts maksāt 500 – 700 EUR uz rokas mēnesī par padarīto darbu, realitātē viņi uz rokas saņem 300 – 400 EUR mēnesī, nereti pēdējo algu viņiem pat neizmaksā. Darba devējs citā dalībvalstī, izmantojot Eiropas Savienības normatīvo regulējumu, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā par Eiropas Savienības darbību, un darba ņēmēju nosūtīšanu darbā pakalpojumu sniegšanai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, norīko darbiniekus darbā pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, vairumā gadījumu neievērojot Latvijas Darba likumā noteiktos pienākumus. 

Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve informēja, ka būtiski pieaudzis darbā iekārtošanas potenciālo sniedzēju skaits, 2018.gadā tika izdotas jaunas licences 103 komersantiem, šogad – 216. 60% no darbā iekārtošanas pakalpojumus sniedzējiem prioritāte nav personāla atlase, bet darbaspēka pakalpojumu sniegšana, kur komersants kā darba devējs nosūta darbaspēku pakalpojuma saņēmējam. No pārbaužu rezultātiem redzams, ka iezīmējas tendence, ka šīs firmas darbā neņem vietējo darbaspēku, bet gan trešo valstu valstspiederīgos.

Darba grupas sanāksmes vadītāja, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa norādīja, ka darbaspēka ekspluatācija šobrīd ir viens no aktuālākajiem risināmajiem jautājumiem ne tikai Latvijā, ne tikai Baltijas jūras reģionā, bet lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu. Svarīgi, lai katra institūcija savas kompetences ietvaros atpazītu cilvēku tirdzniecības pazīmes darbaspēka ekspluatācijas un nelikumīgas nodarbinātības gadījumos, ziņotu sadarbības partneriem, lai sniegtu atbalstu cietušajiem, lai sauktu pie atbildības tos, kuri ļaunprātīgi izmanto tiesību aktos noteiktos nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai vienlaikus apkarotu gan cilvēku tirdzniecību, gan ekonomiskos noziegumus – korupciju, dokumentu viltošanu, nodokļu nemaksāšanu. L.Stabiņa pauda cerību, ka projekta FLOW rezultātā tiks panākts, ka tiesībsargājošo iestāžu spējas izmeklēt cilvēku tirdzniecības gadījumus kopsakarībā ar ekonomiskajiem noziegumiem tiks stiprinātas un pilnveidotas.

Juris Kursietis Oļegs Oleg movieDarba grupas sanāksmē piedalījās īpaši viesi – pārstāvji no TASSE Films. Producente Alise Ģelze prezentēja sociālās kampaņas cilvēku tirdzniecības novēršanai ideju, kas izstrādāta sadarbībā ar Iekšlietu ministriju. Sociālās kampaņas ietvaros no 2019.gada 16.septembra līdz 18.oktobrim, kas ir Eiropas Savienības diena pret cilvēku tirdzniecību, katras nedēļas ceturtdienā no plkst. 16.00 līdz 18.00 tiek plānotas tikšanās ar iedzīvotājiem piecās Latvijas pilsētās: Liepājā, Valmierā, Madonā, Talsos un Daugavpilī, kuru laikā notiks sarunas un diskusijas ar spēlfilmas “Oļegs” režisoru Juri Kursieti, psihologiem, prokuroriem, izmeklētājiem, ekspertiem, kuri ikdienā strādā ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem un cietušajiem. Diskusiju mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecību, kā sevi pasargāt, kā atpazīt cilvēku tirdzniecības riskus un signālus, kas liecina, ka pastāv draudi personas brīvībai, cieņai, dzīvībai. Tikšanās reizēs tiks demonstrēti fragmenti no filmas, kura ir skaudrs stāsts par ekonomiski neaizsargāta cilvēka likteni, kurš nonācis apburtā lokā – trūkums, kredīti, darbs ārzemēs, likumu aizsardzības neesamība, atkarība no paverdzinātājiem, kas atkal noved pie trūkuma.

Filmas Oļegs pirmizrāde notiks Rīgā šā gada 4.oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā

2019.gada 4.jūlija darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme.

Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā  | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā