Notikumu kalendārs - Decembris, 2022

Iepazīstina ar izpētes darbiem par darbspēka ekspluatāciju Latvijā

28.06.2021

Šī gada 17.jūnijā norisinājās seminārs/ diskusija par projekta CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros Latvijā veiktajiem izpētes darbiem.

Gita Miruškina biedrības "Patvērums "Drošā māja" juriste īsumā iepazīstināja ar pētījumu “Kā cilvēki tiek vervēti darbam Latvijā: saistība starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā”. Izpētes ietvaros veikta literatūras un normatīvā regulējuma izpēte, kā arī  intervēti kompetento iestāžu pārstāvji un darba ņēmēji migranti, kuri saskārušies ar piespiedu darbu un/vai darbspēka ekspluatāciju. Ziņojumā atrodama informācija informācija par upuru tipoloģiju un psiholoģisko raksturojumu, darbā pieņemšanas praksēm upuru izcelsmes valstīs, kā arī aplūkots normatīvais regulējums un kompetento iestāžu saskarsme ar piespiedu darba un ekspluatācijas gadījumiem.

Izpētes darbu ziņojums pieejams šeit.

 

Mag. iur. Inga Godmane, savukārt iepazīstināja ar otru izpētes darbu: “Kāpēc Latvijā ir tik neliels skaits krimināllietu par cilvēku tirdzniecību piespiedu darba nolūkā?”. Darba ietvaros analizēta stastistika un normatīvais regulējums. Izpētes laikā konstatēts, ka ir jāpilnveido upuru identificēšanas prasmes un kapacitāte, kā arī daudz plašāk jārunā par jēdzienu “darba ekspluatācija”, skaidri nošķirot darbu ekpluatējošos apstākļos no cilvēku tirdzniecības. Šāda pieeja ļaus identificēt gadījumus, kad nav konstatējamas visas cilvēku tirdzniecības pazīmes, vienlaikus saskatāmas kriminālas darbības.

Izpētes darbu ziņojums pieejams šeit.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā