Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023
                 

Jauna cilvēku tirdzniecības tendence pasaulē - cilvēku tirdzniecība piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā

20.04.2016. Šā gada 11. – 12.aprīlī Vīnē, Austrijā notika Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augsta līmeņa 16.Alianses pret cilvēku tirdzniecību konference “Apkarojot cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā”, kurā tika diskutēts par aktuālo cilvēku tirdzniecības formu pasaulē – cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā.

Latviju konferencē pārstāvēja kompetento iestāžu delegācija (Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts policija, Ģenerālprokuratūra, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē), kas apliecināja Latvijas interesi, gatavību un centienus nodrošināt efektīvus pasākumus un starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.

No kreisās: Salvis Rūtiņš, Sintija Dzalbe, Lāsma Stabiņa, Baiba Jakobsone, Armands Lubarts

Konferenci atklāja un konferences dalībniekus uzrunāja EDSO Speciālā pārstāve un koordinatore cīņā ar cilvēku tirdzniecību, vēstniece Madina Džarbusinova (Madina Jarbussynova), EDSO Pastāvīgās padomes priekšsēdētājs Eberhards Pohls (Eberhard Pohl), EDSO ģenerālsekretārs Lamberto Zanjērs (Lamberto Zannier) un Apvienot Nāciju speciālā ziņotāja cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības jautājumos Marija Gracija Džiamarināro (Maria Grazia Giammarinaro). Konferences atklāšanas runās uzsvars tika likts uz cilvēku tirdzniecības apkarošanas centienu stiprināšanu, starpinstitūciju sadarbības stiprināšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī, sociālo un juridisko jautājumu saistību ar cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā, nacionāliem un starptautiskiem izaicinājumiem noziegumu kriminālvajāšanā, cilvēku tirdzniecības upuru tiesību ievērošanu un nodrošināšanu, upuru identificēšanu un palīdzības sniegšanu, nepilngadīgo personu, kas ir visievainojamākā un neaizsargātā sabiedrības grupa, piespiešanu izdarīt noziedzīgas darbības.

Viens no lielākajiem izmeklēšanas iestāžu izaicinājumiem – redzēt noziedzīgu nodarījumu noziedzīgā nodarījumā. Piespiešana izdarīt noziedzīgu nodarījumu ir viena no grūtāk identificējamām cilvēku tirdzniecības formām; grūtības saskatīt cēloņsakarību starp cilvēku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecības upura izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Tendence, ka ģimene ekspluatē savus bērnus. Šie bērni nejūtas kā upuri, jo domā, ka ir daļa no ģimenes “biznesa”.

Fiktīvas laulības – aktuāla cilvēku tirdzniecības forma

Konferences laikā Latvijas delegācija iepazīstināja ar Latvijas veiksmīgo praksi, apkarojot cilvēku tirdzniecību fiktīvo laulību noslēgšanas nolūkā un īstenojot starptautisko projektu “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA)*. Latvija, paredzot kriminālatbildību par ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, ir nostiprinājusi iespējas saukt pie atbildības personas, kuras organizē un atbalsta fiktīvas laulības, kuras vervē personas fiktīvu laulību slēgšanai, kā arī tās personas, kuras apzināti piekrīt laulībām, kuru mērķis nav nodibināt ģimeni, bet gan nodrošināt trešo valstu valstspiederīgajiem iespējas likumīgi saņemt uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā. Ar šo normatīvo regulējumu tiek panākts preventīvs mērķis – personai ir jāizvērtē iespējamie darījuma ieguvumi un tiesiskās sekas. Tādējādi arī tiek samazināti iespējamie cilvēku tirdzniecības riski. Latvijā cilvēku tirdzniecība fiktīvo laulību nolūkā tiek kvalificēta pēc Krimināllikuma 154.²panta par piespiešanu sniegt pakalpojumu, ja noziedzīgā nodarījuma mērķis ir saņemt uzturēšanās atļauju, savukārt ja – mērķis ir iegūt personu (“sievu”), tad šāds noziedzīgs nodarījums tiek kvalificēts kā verdzībai līdzīga forma. Uzrunā konferences dalībnieki tika informēti, ka HESTIA projekta ietvaros tiek izstrādāts pētījums, kas nodrošinās kopēju izpratni un rekomendācijas saskaņotai un efektīvai Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībai, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību fiktīvo laulību nolūkā. Runa angļu valodā pieejama ŠEIT<<

Kipras policijas pārstāvis informēja par cilvēku tirdzniecību piespiedu laulību nolūkā. Piespiedu laulības Kiprā organizē organizētās kriminālās grupas. Uz Kipru tiek atvestas Eiropas Savienības pilsones, galvenokārt, no Latvijas, Rumānijas un Bulgārijas, kuras ir neizglītotas, ievainojamības stāvoklī, atvestas ar viltu, maldinātas par patiesajiem darba apstākļiem Kiprā. Pēc ierašanās Kiprā sievietes tiek izmitinātas pie topošajiem vīriem, viņām tiek atņemti personu apliecinošie dokumenti, viņas tiek informētas par patieso viņu ierašanās Kiprā iemeslu, proti, precēties ar trešo valstu valstspiederīgo, sievietes tiek pakļautas pastāvīgai kontrolei. Kipras pārstāvis atzina, ka iesaistīto valdības iestāžu rīcībā ir indikatori, ka sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota, taču nespēj to sasaistīt ar cilvēku tirdzniecību.

Politiskās rekomendācijas cilvēku tirdzniecības piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā apkarošanai

Nepieciešams nodrošināt visaptverošu policistu, prokuroru un tiesnešu apmācību par cilvēku tirdzniecības piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā formu, lai spētu aiz nozieguma saredzēt cilvēku tirdzniecības noziegumu, īpaši gadījumos, kad upuris atrodas īslaicīgas aizturēšanas vai brīvības atņemšanas iestādē un tiek pakļauts kriminālvajāšanai vai tiesāts par izdarītiem noziegumiem. Ir grūtības identificēt cilvēku tirdzniecības upuri, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu, jo cilvēku tirdzniecības izmeklēšana ir konkrētas tiesībaizsardzības iestādes struktūrvienības kompetencē, bet parasti ar cilvēku tirdzniecības upuriem, kas izdara noziedzīgus nodarījumus, sākotnēji saskaras “parastie” policijas darbinieki, jo noziedzīgie nodarījumi, ko izdara cilvēku tirdzniecības upuri, bieži ir zādzība, laupīšana, krāpšana, kontrabanda utml. Šādos gadījumos “parastajiem” policijas darbiniekiem var būt problēmas atpazīt cilvēku tirdzniecību. Īpaši tika uzsvērta prokuroru un tiesnešu loma un nepieciešamība pilnveidot viņu izpratni un profesionālo kapacitāti nesodīšanas principa piemērošanā, proti, nesodīt cilvēku tirdzniecības upuri par noziegumiem, kurus tas izdarījis, būdams pakļauts cilvēku tirdzniecībai.

* Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

HESTIA sadarbības partneri: Iekšlietu ministrija (Latvija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija); Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri: Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Informāciju publicēja Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 29145314, rasa.salina@gmail.com

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā