Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Pārskats par 2021. gadu

19.04.2022

Sagatavots pārskats par cilvēku tirdzniecības situāciju Latvijā 2021. gadā. Tajā atrodami statistikas dati, kā arī informācija par īstenotajiem pasākumiem.

Pārskats atrodams sadaļā "Pārskati un ziņojumi"

Atskatoties uz 2021. gadu, var teikt, ka turpinās iepriekšējos gados novērotās tendences – biežāki darbaspēka ekspluatācijas gadījumi, lielāka digitālo tehnoloģiju nozīme vervēšanā un cilvēku tirdzniecības organizēšanā.

Kopā 2021. gadā identificēts 61 cilvēku tirdzniecības upuris un cietušais, kas ir nedaudz vairāk kā 2020. gadā, kad tika  identificēti 48 upuri. Skaita pieaugums lielākoties ir saistāms ar Valsts policijas aktivitātēm un atklātu cilvēku tirdzniecības gadījumu ar ievērojamu skaitu upuru.

Kopā pārskata periodā ierosināti četri kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 154.1 panta (cilvēku tirdzniecība), no kuriem trīs bija saistīti ar darbaspēka ekspluatāciju, bet viens bija saistīts ar ekspluatatīvajām laulībām. Kriminālprocesu ietvaros uzliktie aresti aizdomās turēto un viņu tuvinieku līdzekļiem sasniedza 315 134 euro.

Latvijas tiesās pārskata periodā tika izskatīta viena lieta pēc Krimināllikuma 154.1 panta, personai piespriežot reālu cietumsodu. Savukārt vēl vienā lietā Senāta Krimināllietu departaments 2021. gada 31.martā atcēla Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par divu personu turēšanu kalpībā Cēsu novada Vaives pagasta saimniecībā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem turpina nodrošināt divas organizācijas – biedrība “Centrs MARTA” un biedrība “Patvērums “Drošā māja””. Finansējums  pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek saņemts no Labklājības ministrija budžeta, turklāt gan 2020., gan 2021. gadā iztērēti vairāk līdzekļu kā plānots.

Noslēgumā var atzīmēt, ka pārskata periodā Eiropas Padomes Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) veica izpētes vizīti Latvijā, kā rezultātā ir sagatavots ziņojums, kurā izteiktas rekomendācijas pasākumiem, lai stiprinātu cietušā tiesību aizstāvēšanu izmeklēšanas un tiesvedības laikā, kā arī nodrošinātu atbilstošu palīdzību.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā