Notikumu kalendārs - Augusts, 2022

Pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā 2020.gadā

29.01.2021

Sagatavots pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā 2020.gadā. Pārskats sagatavots, pamatojoties uz valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai īstenošanā iesaistīto institūciju sniegto informāciju.

Īss kopsavilkums par pārskata periodu:

- Latvija ir gan cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, mērķa valsts, tranzīta valsts un valsts, kurā notiek cilvēku tirdzniecība valsts iekšienē, nešķērsojot valsts robežas.

cilvēku tirdzniecības riskiem ir pakļautas sabiedrības grupas, kuras ir visneaizsargātākās. Tādi faktori kā sarežģīts finansiālais stāvoklis, pastāvīga apmaksāta darba trūkums, ierobežotas prasmes un zināšanas (nav svešvalodu zināšanu, nav darba tirgus pieprasījumam atbilstošas darba prasmes utt.) rada personām riskus tikt iesaistītiem cilvēku tirdzniecībā un pakļautiem ekspluatācijai.

- 50 personas identificētas kā iespējamie cilvēku tirdzniecības upuri, no tiem 48 personas tika formāli identificētas kā cilvēku tirdzniecības upuri: 34 vīrieši, 12 sievietes, 2 nepilngadīgas personas, attiecīgi 18 Tadžikistānas valstspiederīgie, 17 – Latvijas, 7 – Indijas un 6 – Uzbekistānas.

- cilvēku tirdzniecības upuru vervēšanas mehānismi saglabājas nemainīgi, līdzīgi kā citus gadus – pamatā vervētāji ir paziņas, kam seko darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēji, ģimenes locekļi, kā arī vervēšana notiek, izmantojot internetu.

37 personas cietušas no darbaspēka ekspluatācijas tādās nozarēs kā būvniecība, pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība, uzkopšana, 10 personas – no seksuālās ekspluatācijas (t.sk pornogrāfija), 1 persona – piespiedu fiktīvām laulībām.

par cietušiem kriminālprocesos tika atzītas 15 personas, kuras tika identificētas kā cilvēku tirdzniecības upuri 2019.gadā un 2020.gadā.

- Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensāciju cietušajiem izmaksāja divām (2) personām 1 935,00 euro apmērā katram.

uzsākti 7 kriminālprocesi par cilvēku tirdzniecību: 6 par darbaspēka ekspluatāciju un 1 – par seksuālo ekspluatāciju.

par aizdomās turētiem atzītas 6 personas: pieci (5) Latvijas Republikas pilsoņi un viens (1) Uzbekistānas pilsonis.

uzlikts arests nekustamajam īpašumam, transportlīdzekļiem, naudas līdzekļiem un bankas kontiem par kopējo summu 1 714 243,00 euro.

- pēc Krimināllikuma 154.¹panta iztiesāšanai nosūtītas divas (2) krimināllietas pret divām (2) personām (2 pilngadīgiem vīriešiem).

- pirmās instances tiesās izskatītas 3 krimināllietas par cilvēku tirdzniecību, apelācijas instances – 1 krimināllieta par cilvēku tirdzniecību.

- par cilvēku tirdzniecību notiesāta viena persona ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu uz 2,5 gadiem un probācijas uzraudzību uz 2 gadiem.

- plānotais finansējums valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesā cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanai bija 135 110 euro, faktiski izlietotais finansējums – 200 805 euro.

- cilvēku tirdzniecības novēršanas politika valstī tiek īstenota kompetento institūciju budžeta ietvaros, papildus finansējums cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitātēm netika piešķirts, publiskā sektora iestādes iespēju robežās piesaista finansējumu cilvēku tirdzniecības novēršanas iniciatīvu īstenošanai, realizējot gan nacionālos projektus, gan starpvalstu projektus.

izglītojošās aktivitātēs par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumiem piedalījās 1137 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki.

- valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un atbalsta pakalpojumus kriminālprocesā turpināja un arī 2021.gadā turpina nodrošināt biedrība “Centrs MARTA” un biedrība “Patvērums “Drošā māja””.

palīdzības tālruņi: biedrības “Patvērums “Drošā māja”” diennakts “24/7 Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120”; biedrības “Centrs MARTA” kontakttālrunis (+371) 67378539 darba dienās darba laikā; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija turpina nodrošināt Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111; Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības ārkārtas situāciju tālrunis +371 26337711; tālrunis 116006 “Palīdzības dienests nozieguma upuriem”.

Dokumentu "Pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā 2020.gadāpdf formā var lejupielādēt šeit.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā